direct naar inhoud van 2.2 Planbeschrijving
Plan: 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.ip150kv-va01

2.2 Planbeschrijving

2.2.1 Bestaande situatie

Het gebied betreft voornamelijk akkerbouwgebied met weinig stedelijke functies. Door het gebied lopen een aantal waterlopen en het Mark-Vlietkanaal. Bij Roosendaal kruist het tracé de A17 en loopt het tracé ten noorden van het industrieterrein Borchwerf naar het bestaande hoogspanningsnet.

Een belangrijke karakteristiek van het gebied is de openheid. Verspreid door het gebied liggen diverse agrarische bedrijven.

afbeelding "i_NL.IMRO.9930.ip150kv-va01_0003.jpg"

2.2.2 Toekomstige situatie

Het plan voorziet in de aanleg van een ondergrondse kabelverbinding met een spanningsniveau van 150 kV. Als uitgangspunt voor het ruimtelijk beslag dat wordt ingenomen door het tracé is het volgende bepalend:

De kabels worden grotendeels aangelegd in open ontgraving. Bij kruising van wegen en watergangen worden de kabels aangelegd door middel van een gestuurde boring. Door deze boringen worden natuurgebieden en waterkeringen ontzien. Onderstaande kaart maakt inzichtelijk op welke plekken de aanleg plaatsvindt door middel van een open ontgraving en waar in ieder geval de kabelverbinding wordt aangelegd door middel van een gestuurde boring.

afbeelding "i_NL.IMRO.9930.ip150kv-va01_0004.jpg"

Voor de gronden waarin de kabels worden gelegd wordt door de netbeheerder een zakelijk recht overeenkomst gesloten met de eigenaren/gebruikers. Het huidige gebruik van deze gronden blijft mogelijk.

De kabel wordt op 1,80 diepte aangelegd daar waar diep geploegd wordt (op agrarische percelen). Op de overige percelen ligt de kabel op 1,20 meter diepte.

De totale breedte van het tracé bedraagt 15,5 meter. De beoogde strook is 5,5 meter breed met aan beide kanten een 5 meter brede beschermingszone. Zowel op het kabeltracé als binnen de beschermingszone zijn geen bouw- en graafwerkzaamheden toegestaan (uitgezonderd onderhoudswerkzaamheden aan de kabel).