direct naar inhoud van 4.3 Tracékeuze
Plan: 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.ip150kv-va01

4.3 Tracékeuze

Deze paragraaf gaat in op het proces om te komen tot een tracékeuze.

Algemene uitgangspunten TenneT

TenneT heeft de mogelijkheden in beeld gebracht van het traject tussen het transformatorstation op Nieuw Prinsenland en het hoogspanningsnet bij Roosendaal. Hierbij zijn de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd:

 • De hoogspanningsverbinding dient tot aan de lijn Roosendaal-Woensdrecht als een kabelverbinding te worden uitgevoerd.
 • Het tracé ontwijkt bestemmingen die onverenigbaar zijn met hoogspanningskabels. De voorkeur gaat uit naar groenstroken en agrarische bestemmingen. Stedelijk gebied wordt zoveel mogelijk vermeden.
 • Onnodige omwegen worden waar mogelijk vermeden.
 • Zo veel mogelijk wordt op agrarische percelen de randen opgezocht.
 • Voldoende afstand dient te worden gehouden tot waterwegen en waterkeringen.
 • Er dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn voor de beoogde strook van 15,5 meter. Immers, de beoogde breedte voor de kabelverbinding strook bedraagt 5,5 meter met aan beide kanten 5 meter beschermingsstrook. Daarnaast moet ook voldoende ruimte zijn voor het kunnen aanleggen van de verbinding; de zogenaamde werkstrook.
 • Het EM beleid van het Ministerie I&M, dat alleen ziet op bovengrondse verbindingen, wordt zoveel als mogelijk in acht genomen.
 • Samenloop en kruisingen met andere transportleidingen wordt in verband met mogelijke interferentie zoveel mogelijk vermeden.
 • Aansluiten op de verbinding Roosendaal - Woensdrecht 150kV nabij Roosendaal.
 • Niet aansluiten op of te bundelen met het project Zuid-West 380 kV in verband met het tijdspad.

Analyse tracévarianten
Op grond van deze algemene uitgangspunten zijn vier tracé-varianten in beeld gebracht. Deze vier tracévarianten zijn getoetst aan een aantal objectieve criteria die effect kunnen hebben op planologische en/of technische belemmeringen en draagvlak. Het gaat hier om:

 • 1. Lengte
 • 2. Planologie
  • a. Aardkundig waardevolle gebieden
  • b. Archeologie
  • c. Ecologie
  • d. Water
  • e. Bodem
  • f. Infrastructuur
  • g. Agrarische functies
  • h. Bestemmingen die onverenigbaar zijn
 • 3. Draagvlak


De analyse (rapport tracékeuze kabelverbinding) is opgenomen in Bijlage 1. In dit rapport zijn de vier tracé's apart op kaart aangegeven. Onderstaande kaart geeft een totaaloverzicht van de vier varianten .

afbeelding "i_NL.IMRO.9930.ip150kv-va01_0009.jpg"

Uit de analyse van de vier varianten blijkt dat de verschillen tussen de varianten gering zijn. Variant 4 blijkt een voorkeur te hebben. Dit is met name een gevolg van de negatievere score voor wat betreft effect op natuurgebieden. Voor de conclusie van de tracékeuze wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van bijlage 1 (Tracékeuze kabelverbinding Dinteloord-Roosendaal).

Overleg belanghebbende partijen en eigenaren

Op basis van de rapportage tracékeuze is overleg gevoerd met gemeenten, de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij, ZLTO en het waterschap. Daarnaast zijn twee informatieavonden gehouden voor eigenaren in het gebied. Tijdens deze bijeenkomsten is diverse aanvullende informatie aangereikt die betrekking heeft op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Zo blijkt het zuidelijk deel van variant 4 (aan de oostzijde van de Roosendaalse Vliet, grondgebied Halderberge) in het geding te komen met de eventuele aanleg van de nieuwe verbinding Zuid-West 380 kV, hetgeen grote consequenties heeft voor het maatschappelijk draagvlak voor de 150 kV ondergrondse kabelverbinding, zowel vanuit de eigenaren als vanuit de gemeente Halderberge.

Daarnaast is er reeds een leidingentunnel aanwezig onder de Roosendaalse Vliet, waar diverse kabels en leidingen doorheen lopen. Geadviseerd is de mogelijkheden te onderzoeken om de ondergrondse kabelverbinding hier op aan te laten sluiten.

Ontwerp tracé

TenneT heeft er gelet op de ligging van het voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV aan de Halderbergse zijde en vanwege de huidige elementen en kwetsbaarheden van het gebied voor gekozen om het zuidelijk deel van de ondergrondse kabelverbinding te verleggen naar de westzijde van de Roosendaalse Vliet. Met deze keuze zijn tegelijk de mogelijkheden verkend om aansluiting te zoeken bij de bestaande leidingentunnel. Echter vanwege eventuele onoplosbare interferentie met aanwezige leidingen, verdient het niet de voorkeur om de leidingentunnel tevens te gebruiken voor de 150 kV kabelverbinding Dinteloord-Roosendaal. Er is daarom gekozen voor een aparte kruising met de Roosendaalse Vliet, iets noordelijker dan de bestaande leidingentunnel.

Het tracé zoals opgenomen in voorliggend inpassingsplan is weergegeven op onderstaande kaart.

afbeelding "i_NL.IMRO.9930.ip150kv-va01_0010.jpg"

Keukentafelgesprekken

Afgelopen periode hebben rentmeesters van TenneT keukentafelgesprekken gevoerd met de eigenaren van percelen ter plaatse van het tracé. Mede op basis van informatie uit deze gesprekken is uiteindelijk gekozen voor het tracé zoals dat in voorliggend inpassingsplan is opgenomen.