direct naar inhoud van 5.10 M.e.r.-beoordeling
Plan: 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.ip150kv-va01

5.10 M.e.r.-beoordeling

De aanleg van een ondergrondse hoogspanningsleiding is een activiteit die voorkomt in het Besluit milieueffectrapportage (afgekort tot m.e.r.). De drempelwaarde zoals opgenomen in onderdeel D van de bijlagen bij het besluit m.e.r (namelijk spanning groter of gelijk aan 150 kilovolt en een lengte van minstens 5 km in gevoelig gebied) wordt niet overschreden. Het betreft wel een hoogspanningsleiding met een spanning van 150 kilovolt, maar de leiding ligt niet gepland over een lengte van 5 kilometer of meer in een gevoelig gebied (uitgaande van de definitie die voor gevoelig gebied is opgenomen in onderdeel A van de bijlagen bij het Besluit m.e.r.). Om het project mogelijk te maken wordt een provinciaal inpassingsplan opgesteld. Dit plan valt onder de definitie van het bestemmingsplan in kolom 3 dan wel kolom 4 van het Besluit m.e.r. (artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening). Voor het project geldt dan ook een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht.

Ten behoeve van het inpassingsplan voor dit project is een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Het resultaat van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgenomen in een notitie, zie bijlage 7 M.e.r.-beoordeling.

In het rapport wordt nagegaan of belangrijke nadelige gevolgen worden uitgesloten bij het aanleggen van een hoogspanningsleiding op het kabeltracé Roosendaal-Dinteloord. De effecten zijn in beeld gebracht ten opzichte van de referentiesituatie. Dit is de situatie waarbij de leiding niet wordt aangelegd. Geconcludeerd wordt dat er geen belangrijke negatieve effecten optreden. Het uitvoeren van een formele m.e.r.-beoordeling met procedurevereisten is daarmee voor het provinciale inpassingsplan niet verplicht.