direct naar inhoud van 5.8 Explosieven
Plan: 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.ip150kv-va01

5.8 Explosieven

In de bodem kunnen explosieven aanwezig zijn die een risico vormen voor de
veiligheid van het personeel dat werkzaamheden aan het kabeltracé uitvoert. Daarnaast kan de openbare veiligheid in het geding komen. Het is daarom van belang inzicht te hebben in eventuele aanwezigheid van explosieven in de bodem in het plangebied teneinde de veiligheid voor personeel en omgeving tijdens de realisatiefase te garanderen.

In het kader van dit inpassingsplan is een probleeminventarisatie verricht naar het mogelijk voorkomen van explosieven langs het voorgenomen tracé, zie Bijlage 6. Uit deze Probleeminventarisatie kunnen de volgende relevante feiten worden vastgesteld:

  • Luchtaanvallen: In en in de directe omgeving van het onderzoeksgebied hebben geen luchtaanvallen plaatsgevonden.
  • Gevechtshandelingen: In en in de directe omgeving van het onderzoeksgebied hebben geen directe gevechtshandelingen plaatsgevonden.
  • Neergekomen vliegtuigen: In de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn vier vliegtuigen neergekomen.
  • Mijnenvelden en/of verdachte gebieden: In en in de directe omgeving van het onderzoeksgebied hebben twee (vermoedelijke) mijnenvelden of verdachte gebieden gelegen.
  • Ruimingen van explosieven: In en in de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn een aantal explosieven geruimd. Er bestaan leemten in kennis met betrekking tot ruimingen van explosieven vóór 1971.
  • Luchtfotocollecties: In en in de directe omgeving van het onderzoeksgebied hebben een aantal veldversterkingen gelegen. Het betreft hier onder meer loopgraven en dergelijke.

Op grond van bovenstaande conclusies wordt het volgende aanbevolen:
Uit het geverifieerde feitenmateriaal met betrekking tot het onderzoeksgebied kan worden afgeleid dat er mogelijk sprake is van de aanwezigheid van explosieven. Teneinde het risico van de vermoede explosieven voor het toekomstige gebruik van het onderzoeks-gebied vast te stellen, wordt geadviseerd over te gaan tot het uitvoeren van een probleemanalyse aan de hand van het geverifieerde feitenmateriaal. Tevens wordt aan de hand van de probleemanalyse geformuleerd hoe dit risico kan worden weggenomen.

TenneT neemt de aanbevelingen over. Het benodigde vervolgonderzoek wordt voor aanvang van de realisatie uitgevoerd.