direct naar inhoud van 6.2 Toelichting op de planregels
Plan: 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.ip150kv-va01

6.2 Toelichting op de planregels

De planregels zijn als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 1: Inleidende voorschriften 
Artikel 1: Begripsomschrijvingen; de in de regels gebezigde begrippen worden hierin omschreven ter voorkoming van misverstanden of verschil in interpretatie.

Artikel 2: Wijze van meten; een omschrijving van de wijze waarop het meten dient plaats te vinden.


Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels

  • Leiding - Hoogspanningsverbinding (artikel 3)

Dit hoofdstuk bevat de bepalingen die direct verband houden met de op de verbeelding aangegeven bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding. Dit artikel is als volgt opgebouwd":

  • Bestemmingsomschrijving: een omschrijving van de toegestane doeleinden binnen de bestemming;
  • Bouwregels: ter plaatse van deze gronden geldt dat er niet gebouwd mag worden, anders dan ten behoeve van deze bestemming. Voor bepaalde werken en werkzaamheden is een vergunningenstelsel opgenomen. Voor de aanleg van de kabels zelf is geen omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden noodzakelijk. Het vergunningenstelsel is uitsluitend opgenomen om de aangelegde leiding te beschermen.
  • Afwijken van de bouwregels: flexibiliteitsbepaling waarmee onder voorwaarden kleine afwijkingen van bouwregels mogelijk gemaakt worden;
  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden: verbod op en in de voor Leiding-Hoogspanningsverbinding aangewezen gronden zonder omgevingsvergunning bepaalde werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren. Het verbod is niet van toepassing op bepaalde werken of werkzaamheden waaronder werkzaamheden die betrekking hebben op de buisleidingenstraat.

Hoofdstuk 3: Algemene regels

  • Anti-dubbeltelbepaling (artikel 4)

Deze bepaling (conform het Bro) dient te voorkomen dat situaties ontstaan welke niet in overeenstemming zijn met de bedoeling van het plan. Via de anti-dubbeltelbepaling wordt voorkomen dat eenzelfde terrein twee keer wordt ‘meegenomen’ bij de beoordeling van een bouwaanvraag. Grond die al eerder moest worden meegeteld bij de beoordeling van een bouwplan mag niet nog eens worden meegeteld bij een nieuwe bouwaanvraag.


Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels

  • Overgangsrecht (artikel 5): in deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht. Het overgangsrecht is conform het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen.
  • Slotregel (artikel 6): dit artikel geeft de naam van het inpassingsplan.