direct naar inhoud van 7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.ip150kv-va01

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.2.1 Communicatie

In het kader van het opstellen van voorliggend inpassingsplan zijn twee informatieavonden georganiseerd voor eigenaren in het gebied. Tijdens deze bijeenkomsten zijn eigenaren geïnformeerd over de plannen voor een ondergrondse kabelverbinding en de procedure rondom het inpassingsplan. Na de informatieavonden vinden bij alle eigenaren langs het voorgenomen tracé keukentafelgesprekken plaats. Op basis van deze keukentafelgesprekken kan er optimalisatie van het tracé plaatsvinden.

7.2.2 Vooroverleg

Het inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal is aan de relevante instanties toegezonden in het kader van het overleg als bedoeld in art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening.

In Bijlage 8 bij deze toelichting is de vooroverlegnotitie opgenomen. Deze vooroverlegnotitie geeft een overzicht van binnengekomen reacties op het voorontwerp en de beantwoording van de provincie. Ook geeft de vooroverlegnotitie aan op welke onderdelen het inpassingsplan is aangepast.

7.2.3 Zienswijzen

Het ontwerp inpassingsplan heeft met ingang van 27 augustus 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 21 zienswijzen ingediend. De nota van zienswijze is als bijlage 9 bij de toelichting opgenomen.