direct naar inhoud van 3.1.1. Seizoensarbeiders
concept
NL.IMRO.9930.ra1674bgwouw-0001
3.1.1. Seizoensarbeiders

Artikel 3.8.2. van de Verordening ruimte stelt dat het toevoegen van woningen aan het buitengebied niet is toegestaan tenzij het één van de daarin genoemde gevallen betreft.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan maakt het in de artikelen 3.7.10 & 4.7.10 & 5.7.10 & 6.7.7 & 7.7.7 mogelijk, middels een wijzigingsbevoegdheid, dat de huisvesting van tijdelijke werknemers bij agrarische bedrijven langer dan 6 maanden kan plaatsvinden.

Wij zijn van mening dat deze wijzigingsbevoegdheid strijdig is met het bepaalde in artikel 3.8.2 lid 3 in de ontwerp-Verordening Ruimte 2e fase. Hierin wordt bepaald: “Een bestemmingsplan dat is gelegen in het agrarisch gebied of in de groenblauwe mantel stelt regels ter voorkoming van bewoning van agrarische bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen.”

In de toelichting bij de verordening wordt aangegeven dat een tijdelijk gebruik van bebouwing voor het huisvesten van bijvoorbeeld arbeidsmigranten ten behoeve van de piekopvang in een beperkt aantal maanden per jaar wel mogelijk is.

Wij zijn van mening dat de in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid, nu deze huisvesting langer dan 6 maanden per jaar mogelijk maakt, wel leidt tot bewoning van niet daartoe bedoelde gebouwen. Hierdoor ontstaat een strijdigheid met artikel 3.8.2 lid 3 van de Verordening Ruimte.