direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr14g1702Hap22-va01, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen structuren

De Verordening ruimte 2014 wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Ecologische hoofdstructuur

ln verband met het bestemmingsplan Buitengebied Wanroij, Hapseweg 22 wordt de begrenzing van de structuur 'ecologische hoofdstructuur' als volgt gewijzigd:

  • Nabij Hapseweg 22 te Wanroij wordt deze structuur verwijderd;
2.2 Gemengd landelijk gebied

ln verband met het bestemmingsplan Buitengebied Wanroij, Hapseweg 22 wordt de begrenzing van de structuur 'gemengd landelijk gebied' als volgt gewijzigd:

  • Nabij Hapseweg 22 te Wanroij wordt deze structuur toegevoegd.

Artikel 3 Wijziging aanduidingen

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Hapseweg 22 te Wanroij, Sint Anthonis