direct naar inhoud van Toelichting
geconsolideerde versie

Toelichting

Hoofdstuk 1 Toelichting op artikel 3

De nadere regels geven invulling aan artikel 6.3 en 7.3 derde lid Verordening ruimte Noord-Brabant.

In de Verordening ruimte Noord-Brabant is aangegeven dat de regels invulling geven aan het treffen van maatregelen die invulling geven aan een zorgvuldige veehouderij. De toepassing van de nadere regels is daarbij gekoppeld aan een toename van de oppervlakte van dierenverblijven van een veehouderij.

Dit betekent dat er geen toepassing gegeven hoeft te worden aan de BZV als

is geborgd dat een gebouw niet gebruikt wordt voor het houden van dieren. Aan de andere kant geldt dat er wel toepassing gegeven moet worden aan de BZV als het gebruik van een gebouw wijzigt gericht op het in gebruik nemen van het gebouw voor het houden van dieren. Dit volgt uit artikel 6.3 en 7.3 tweede lid onder c.

Het ijkpunt van een bestaand dierenverblijf is vastgelegd in de Verordening ruimte Noord-Brabant. Het gaat dan om een bestaand dierenverblijf dat op 17 maart 2017 legaal op het bedrijf in gebruik was of op dat moment krachtens een omgevingsvergunning gebouwd mag worden.

Hoofdstuk 2 Toelichting bij artikel 10

Gedeputeerde Staten herzien de BZV ten minste één keer per vier jaar om zo te bewerkstelligen dat deze blijft sturen en stimuleren op een steeds verdergaande zorgvuldigheid van de veehouderij in Brabant.

Naast de periodieke bijstelling kunnen er tussentijds certificaten en maatregelen –op advies van het Panel Zorgvuldige Veehouderij- aan de BZV worden toegevoegd. Ook kunnen Gedeputeerde Staten de BZV aanpassen aan wijzigingen in wetgeving, zoals nieuwe emissiefactoren.

Vanaf 2015 werken wij met een jaarlijkse aanpassing van de BZV voor kleinere aanpassingen als wachtkamermaatregelen, nieuwe of aangepaste certificaten, veranderingen in wetgeving etc. Er komt één moment (in het midden van het kalenderjaar) waarop via één integrale wijziging alle wijzigingen als nieuwe of veranderde certificaten, nieuwe maatregelen etc. worden toegevoegd. Zo blijft het aantal versies van de BZV beperkt en kunnen alle betrokkenen eenvoudig vaststellen welke versie van de BZV op enig moment van toepassing is.

Alle herzieningen en aanpassingen komen tot stand na overleg met de betrokken partijen.