direct naar inhoud van Toelichting
vastgesteld

Toelichting

Provinciale Staten hebben op 14 maart 2014 besloten tot vaststelling van het derde herzien besluit tot vaststelling van de Verordening ruimte 2014.

In dit derde herzien besluit hebben zij aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid gegeven regels in die verordening te wijzigen in het geval dat er sprake is van een kennelijke onvolkomenheid of onduidelijkheid in de tekst, mits dit geen inhoudelijke wijziging ten gevolge heeft, dan wel er strijdigheid bestaat met een wet, een algemene maatregel van bestuur of anderszins een wettelijke maatregel.

Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat er aanleiding is om van deze bevoegdheid in een aantal gevallen gebruik te maken.

Onderhavig besluit ziet daarop.

In de bijlage bij deze toelichting is de integrale tekst van de Verordening ruimte 2014, inclusief de door Gedeputeerde Staten vastgestelde wijzigingen, opgenomen.