direct naar inhoud van 1.1. Verzoeken om kaartaanpassing
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

1.1. Verzoeken om kaartaanpassing

In 2011 is richting alle gemeenten aangegeven dat zij jaarlijks kunnen verzoeken de kaarten van de Verordening ruimte (Vr) aan te passen. Verzoeken die vóór 1 januari bij ons zijn ingekomen, worden in beginsel nog datzelfde jaar afgehandeld.

Er zijn ruim 20 verzoeken tot aanpassing van de kaarten ingediend. Het merendeel daarvan heeft betrekking op het corrigeren c.q. het actualiseren van de begrenzingen op basis van vastgestelde bestemmingsplannen. Deze kunnen door Gedeputeerde Staten worden afgewerkt en maken geen deel uit van dit besluit.

Om aan een zestal verzoeken medewerking te kunnen verlenen is aanpassing van de verordening door Provinciale Staten nodig. Daarnaast is er aanleiding voor enkele ambtshalve kaartaanpassingen op dit besluitniveau. Deze wijzigingen zijn in dit besluit verwerkt.

De verzoeken betreffen in het algemeen de aanwijzing van kleinere zoekgebieden verstedelijking die reeds in planologische procedures (visies) bij de gemeenten zijn afgewogen. Dit besluit tot wijziging van de Verordening ruimte 2012 voorziet in de wijzigingen van de begrenzingen voor die verzoeken die onder meer vanuit de lagenbenadering voldoende zijn onderbouwd en daarom gehonoreerd zijn.

1.1.1. Reikwijdte beoordeling

In het kader van de verzoeken tot het opnemen van een nieuw zoekgebied stedelijke ontwikkeling of gebied integratie stad-land heeft er alleen een beoordeling plaatsgevonden of het opnemen van zo'n gebied vanuit de stedelijke structuur en lagenbenadering aanvaardbaar is. Het opnemen van die aanduiding kent een andere afweging dan de beoordeling van een concreet plan inzake een stedelijke ontwikkeling. Er is dus nog niet bezien of de beoogde ontwikkelingen ook passen binnen de kaders zoals neergelegd in de Verordening ruimte. Die beoordeling vindt plaats als de gemeente ook daadwerkelijk een concreet plan voor stedelijke ontwikkeling binnen het opgenomen zoekgebied in procedure brengt.

1.1.2. Wijziging van aangrenzende aanduidingen

In de Verordening ruimte wordt de ruimtelijke hoofdstructuur gevormd door het bestaand stedelijk gebied, de ecologische hoofdstructuur, de groenblauwe mantel en het agrarisch gebied. Deze aanduidingen sluiten op elkaar aan en overlappen niet.

Dit betekent dat een wijziging in één van deze eenheden, ook gevolgen heeft voor de aangrenzende aanduiding. Er kan niet volstaan worden met het toekennen of verwijderen van de aanduiding waarop de wijziging is gericht. Dit zou namelijk overlap of een 'witte vlek' in de kaart opleveren.

Op de locatie waar een aanduiding wordt toegevoegd of verwijderd zal één van de andere aanduidingen (agrarisch gebied, groenblauwe mantel, bestaand stedelijk gebied) vervallen respectievelijk toegevoegd worden. In deze 'afgeleide' wijzigingen wordt bij dit besluit ook voorzien.