direct naar inhoud van 1.2. Maatwerk glastuinbouw
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

1.2. Maatwerk glastuinbouw

In de nota Glastuinbouw(2006) was de mogelijkheid geboden voor ondernemers om via de gemeente een aanvraag in te dienen voor de uitbreiding van solitaire glastuinbouwbedrijven in agrarisch gebied om de glasopstanden tot boven de 3 hectare uit te breiden. Voorwaarde was dat daarbij tevens een tegenprestatie wordt geleverd, zoals landschappelijke inpassing, extra maatregelen met betrekking tot duurzaamheid en/of een storting in een saneringsfonds.

Voor de beoordeling van concrete initiatieven is de Commissie Maatwerk Glastuinbouw Solitaire bedrijven ingesteld. Tot de vaststelling van de verordening in april 2010 is er door deze commissie over 5 concrete door gemeenten ingediende aanvragen een voorwaardelijk positief standpunt ingenomen en een voorstel voor een tegenprestatie gedaan. De afgelopen periode hebben 4 ondernemers samen met hun gemeente een nadere uitwerking van hun plannen en tegenprestatie vormgegeven. De Commissie Maatwerk heeft hierover eind 2011 een positief eindadvies gegeven.

Om realisering van de plannen en de daartoe benodigde aanpassing van de bestemmingsplannen mogelijk te maken, dient de verordening te worden aangepast. In een nieuw artikel 10.5 wordt daarom bepaald dat de maximale maat van 3 hectare glas zoals opgenomen in artikel 10.4 niet van toepassing is op een aantal op basis van artikel 10.5 aangewezen locaties. Het tweede lid schrijft voor dat een bestemmingsplan dat gebaseerd wordt op deze bepaling, het advies in acht neemt dat de Commissie Maatwerk Glastuinbouw Solitaire bedrijven heeft uitgebracht. Daarmee wordt geborgd dat niet alleen de uitbreiding gestalte krijgt, maar ook de voor dat geval benodigde tegenprestatie wordt geleverd.