direct naar inhoud van 2.6. Boekel: Schutboom 1
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

2.6. Boekel: Schutboom 1

Verzoek:
Gevraagd wordt om op de gronden aan de Schutboom 1 zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling op te nemen.

De locatie ligt aan de westkant van de kern Boekel in de zogenaamde dorpsmantel en sluit aan op het bestaand stedelijk gebied. Gemeente Boekel wil op het noordelijke gedeelte van perceel Schutboom 1, kadastraal bekend als nummer BKL05 M00378 G0000, (zorg gelabelde) woningen toevoegen. Gesprekken lopen met geïnteresseerde (zorg-)partijen.

De voorgenomen extensieve ontwikkeling (met wonen) past binnen de gemeentelijke Structuurvisie en uitwerking daarvan (Ruimtelijke visie Dorpsmantel). Een toekomstige ontwikkeling is verplicht om rekening te houden met de gemeentelijk geformuleerde stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie.

Overweging voor kaartwijziging:
Akkoord vanuit lagenbenadering. De beoogde ontwikkeling past in de provinciale structuurvisie RO (gemengd landelijk gebied waarbinnen een menging van functies mogelijk is). De voorgenomen ontwikkeling past ook prima binnen een van de ambities voor Gebiedspaspoort Peelrand, nl. het versterken van het kleinschalige en afwisselende karakter van het landschap.

De doelstelling is om een toekomstige kleinschalige ontwikkeling (vooralsnog zorgwoningen) te verweven met het omliggende landschap en bestaande kwaliteiten te versterken. Voornoemde ontwikkeling zal geen significantie ruimtelijke effecten teweeg brengen die een nadelige invloed hebben op de omgeving.

Wijziging begrenzing(-en):
Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling - toevoeging op gronden bij Schutboom 1