direct naar inhoud van Beschrijving van het plan
Plan: Wijziging Verordening ruimte ivm wijzigingsplan Wonen en Sport - Almkerk West, 1e wijziging
Status: vastgesteld

Beschrijving van het plan

Het ontwerpwijzigingsplan bevat de planologisch-juridische regeling voor de verschuiving van woningbouwmogelijkheden aan de Buitenkade te Almkerk. Daarbij wordt de huidige locatie van de paddenpoel bestemd tot woondoeleinden. In het westelijk deel van het woongebied zal - ter compensatie van deze ontwikkeling - een nieuwe paddenpoel worden aangelegd. De afstand tussen de huidige en de nieuwe paddenpoel bedraagt ca. 250 meter.

Onderdeel van het wijzigingsplan is een kleinschalige ingreep in de ehs als bedoeld in artikel 4.9 van de Verordening ruimte die leidt tot een versterking van de ecologische hoofdstructuur in het gebied. In het kader van onderhavig verzoek om herbegrenzing is een compensatieplan opgesteld.

De aantasting en de natuurcompensatie vindt plaats in het thans voorliggende wijzigingsplan, dat gebaseerd is op het geldende bestemmingsplan 'Wonen en sport Almkerk West', vastgesteld door de gemeenteraad van Woudrichem op 14 december 2010.

In totaal wordt circa 1000m2 ehs verwijderd door de ingreep. Door middel van compensatie wordt circa 1000m2 ehs toegevoegd.