direct naar inhoud van Bekendmaking
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Sint-Michielsgestel
Status: concept
Plantype: reactieve aanwijzing

Bekendmaking

Wij verzoeken de gemeente om ons aanwijzingsbesluit bekend te maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 en lid 6, van de Wet ruimtelijke ordening.

Daarbij wijzen wij op een aantal procedurele aspecten.

De gemeente dient de kennisgeving van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en van het aanwijzingsbesluit zowel in de Staatscourant te plaatsen als op de gemeentelijke website. Met nadruk wijzen wij erop dat deze gemeentelijke website gekoppeld dient te zijn aan de landelijke voorziening, RO online.

Daarnaast zal de gemeente deze kennisgeving langs elektronische weg moeten sturen aan de diensten van het Rijk en onze provincie, aan de betrokken waterschapsbesturen en aan de besturen van bij het plan belang hebbende gemeenten.

Tenslotte dient de gemeente mededeling te doen van dit aanwijzingsbesluit aan diegenen die ten aanzien van het onderdeel van het bestemmingsplan dat bij het aanwijzingsbesluit is betrokken, een zienswijze naar voren hebben gebracht of een aanvraag tot vaststelling hebben ingediend.

Het aanwijzingsbesluit met bijbehorende stukken moet op het gemeentehuis langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd. De analoge stukken van het aanwijzingsbesluit zullen ter inzage op het gemeentehuis moeten worden gelegd, waarvan op verzoek tegen kostprijs daarvan een afschrift verstrekt kan worden.

Het college van B & W dient ervoor te zorgen, dat op het moment dat het aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden, de aanwijzing wordt verwerkt in het geconsolideerde plan (tekst en plankaart).