direct naar inhoud van Vooraf
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Sint-Michielsgestel
Status: concept
Plantype: reactieve aanwijzing

Vooraf

De gemeente heeft ons geen exemplaar van de (gewijzigde) vaststelling van de verbeelding en de regels ter beschikking gesteld. Wel heeft zij een digitale werkkaart toegestuurd ter ondersteuning van de nota van zienswijzen, waarin is aangegeven hoe de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan met onze zienswijze is omgegaan.
In de reactie op onze zienswijze geeft de gemeenteraad aan dat hij op een groot aantal onderdelen hieraan tegemoet komt en het bestemmingsplan conform ons verzoek aan zult passen. Wij waarderen dit.

Voor zover de aanpassingen betrekking hebben op de regels kunnen wij thans niet beoordelen op welke wijze het plan aan onze zienswijze is aangepast. Voor zover de aanpassingen betrekking hebben op de verbeelding constateren wij dat de werkkaart die u ons ter beschikking heeft gesteld niet op alle punten overeenstemt met de aanpassingen die zijn aangegeven in de reactie op onze zienswijze. Zo geeft de gemeenteraad bijvoorbeeld aan het waterbergingsgebied ten zuiden en aansluitend aan de Zuid-Willemsvaart ten noord-oosten van Den Dungen op de verbeelding op te zullen nemen. Dit zien wij dan niet terug op de digitale werkkaart met beoogde aanpassingen van het plan die ons is toegezonden.

Gelet hierop behouden wij ons het recht voor om, voor zover de gemeenteraad in de zienswijzennota aangeeft op onderdelen aan onze zienswijze tegemoet te komen en het plan hierop aan te passen, bij de tervisielegging van het plan deze plandelen te beoordelen en voor zover provinciale belangen dat vragen op onderdelen beroep in te stellen.

Dit geldt ook voor de gewijzigd vastgestelde plandelen (ambtshalve of naar aanleiding van zienswijzen door derden) die het provinciaal belang raken.

Los hiervan geeft een enkel plandeel ons op basis van de ons thans beschikbare stukken reden over te gaan tot het geven van een reactieve aanwijzing. Het betreft het volgende.