direct naar inhoud van Besluittekst
Plan: Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Zuid 2013 Breda
Status: vastgesteld
Plantype: reactieve aanwijzing
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.intrekra0758Zuid13-va01

Besluittekst

Hoofdstuk 1 Inleiding

Bij besluit van 17 februari 2015 hebben wij een reactieve aanwijzing gegeven ten aanzien van het bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid 2013' van de gemeente Breda, gezien de provinciale belangen die in het geding waren. Dit besluit is geregistreerd onder nummer C2163339 en heeft planIDN NL.IMRO.9930.ra0758bgZuid2013-va01

1.1. Aanleiding heroverweging

In overleg heeft de gemeente Breda ons een kaartje toegestuurd met daarop aangegeven het perceelsdeel van het perceel Den Dogdreef 13 waarvoor het dierenpension is vergund. Deze informatie hebben wij pas ontvangen nadat wij het besluit tot het geven van een reactieve aanwijzing al hadden genomen. Daarom hebben wij deze informatie niet meer bij ons besluit kunnen betrekken.

Uit dit kaartje valt op te maken op welk deel van dit perceel het dierenpension rechtsgeldig is vergund. Dit is aanleiding om onze reactieve aanwijzing op dit onderdeel in te trekken. Daarmee wordt aan de bestaande situatie recht gedaan en blijft de reactieve aanwijzing voor de rest van het bouwperceel De Dogdreef 13, t.a.v. de aanduiding 'dierenpension', in stand.

Hoofdstuk 2 Intrekking aanwijzing(-en) t.a.v. begrenzing

 

2.1. Gedeeltelijke untrekking aanwijzing 2.1 t.a.v. functieaanduiding Dierenpension aan Den Dogdreef 13 Breda

Wij trekken aanwijzing 2.1 ten aanzien van de functieaanduiding Dierenpension aan Den Dogdreef gedeeltelijk in, en wel voor zover het de locatie van 400m2 betreft waar op grond van eerdere planologische besluitvorming de vestiging van een dierenpension is toegestaan.

2.1.1 Motivering

In de reactieve aanwijzing is op dit onderdeel aangevoerd dat het bestemmingsplan een dierenpension met een omvang van 1,5 ha mogelijk maakt in strijd met artikel 6.10 Vr. De strijdigheid berust op het feit dat het agrarisch bouwvlak met de aanduiding 'dierenpension' in de Groenblauwe Mantel is gelegen en op grond van artikel 6.10 Vr in gebieden, die in de Vr zijn aangeduid als Groenblauwe mantel een agrarisch verwant bedrijf, waaronder een dierenpension valt, is toegestaan met een maximale omvang van 5000 m2.

Verder is op dit onderdeel aangevoerd dat verzuimd is te voorzien in ruimtelijke kwaliteitsverbetering als bedoeld in artikel 3.2 Vr. aangezien de vergunde omvang van het dierenpension 400 m2 bedraagt en een verruiming tot een maximum van 1,5 ha een ruimtelijke ontwikkeling inhoudt waarbij kwaliteitsverbetering van het landschap geborgd dient te zijn. Aangezien niet is voorzien in deze kwaliteitsverbetering is het bestemmingsplan op dit punt strijdigheid met artikel 3.2 Vr geconstateerd.

Aangezien wij nooit de bedoeling hebben gehad om ook het vergunde dierenpension te treffen door een reactieve aanwijzing, maar onvoldoende informatie hadden voor een gerichte aanwijzing hebben wij onze aanwijzing noodgedwongen gelegd op het gehele agrarisch bouwvlak met de aanduiding 'dierenpension'. Nu uit het door de gemeente Breda toegezonden kaartmateriaal duidelijk valt op te maken waar het vergunde dierenpension is gesitueerd zijn er geen redenen meer om te volharden in de reactieve aanwijzing op dit punt en kan deze ten aanzien van het perceelsgedeelte waar het vergunde dierenpension met een omvang van 400 m2 is gesitueerd worden ingetrokken.

Hoofdstuk 3 Gevolg intrekking

Dit intrekkingsbesluit treedt onmiddellijk in werking. Hiermee komt ons aanwijzingsbesluit van 17 februari 2015 voor wat betreft aanwijzing 2.1 direct gedeeltelijk te vervallen. Het is niet mogelijk om tegen dit intrekkingsbesluit beroep aan te tekenen.

Het college van burgemeester en wethouders kan nu overgaan tot bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan voor dit onderdeel, overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. Vervolgens is er tijdens de periode van terinzagelegging beroep mogelijk tegen dit onderdeel van het vastgestelde bestemmingsplan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de kennisgeving van de gemeente.