direct naar inhoud van Artikel 2.1.2. Aanwijzing en begrenzing van gebieden voor stedelijke ontwikkeling
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 2.1.2. Aanwijzing en begrenzing van gebieden voor stedelijke ontwikkeling
 • 1. Als bestaand stedelijk gebied zijn aangewezen de als zodanig aangeduide gebieden waarvan de geometrische plaatsbepaling en de begrenzing met een nauwkeurigheid van 12,5 meter zijn vastgelegd op kaartlaag Bestaand stedelijk gebied.
 • 2. Als:
  • a. zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling,
  • b. gebied integratie stad-land,
  • c. landelijke regio, en
  • d. stedelijke regio

zijn aangewezen de als zodanig aangeduide gebieden waarvan de geometrische plaatsbepaling en de begrenzing met een nauwkeurigheid van 25 meter zijn vastgelegd op kaartlaag Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling.

 • 3. Een zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling of een gebied integratie stad-land bevat waar dit van toepassing is de aanduiding 'ruimte voor beek- en kreekherstel'.
 • 4. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de bij het tweede lid aangewezen zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling wijzigen:
  • a. ingeval van beperkte afronding van een daadwerkelijke stedelijke ontwikkeling die tot een duidelijke verbetering van de stedenbouwkundige of landschappelijke kwaliteit leidt, of
  • b. indien daardoor, blijkens een milieueffectrapport dat op grond van de Wet milieubeheer wordt opgesteld ter voorbereiding van een (inter)gemeentelijke of provinciale structuurvisie of een bestemmingsplan, een gunstiger resultaat voor de milieugevolgen mogelijk wordt gemaakt.
 • 5. Ingeval Gedeputeerde Staten voornemens zijn toepassing te geven aan het vierde lid, geven zij toepassing aan artikel 4.1, zesde lid, van de wet, met dien verstande dat opmerkingen ter kennis van hen worden gebracht.