direct naar inhoud van Artikel 2.1.9. Regels voor bestaande en nieuw te vestigen bedrijven in kernen in landelijke regio's
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 2.1.9. Regels voor bestaande en nieuw te vestigen bedrijven in kernen in landelijke regio's
 • 1. Bestemmingsplannen die zijn gelegen in het bestaand stedelijk gebied in een landelijke regio sluiten uit dat bedrijven behorend tot de milieucategorie 2 en hoger, een kavelgrootte hebben groter dan 5.000 m2.
 • 2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor zover de bestemming is verwezenlijkt.
 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in een regeling op grond waarvan een kavelgrootte boven de 5.000 m2 ten behoeve van de uitbreiding van een bestaand bedrijf dan wel de vestiging van een nieuw bedrijf wordt toegestaan indien de toelichting daaromtrent een verantwoording bevat.
 • 4. Uit de in het derde lid bedoelde verantwoording blijkt dat:
  • a. reële mogelijkheden ontbreken om op het in gebruik zijnde perceel tegemoet te komen aan de ruimtebehoefte door middel van zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in artikel 2.1.7, derde lid;
  • b. aantoonbare ruimtelijk-economische belangen voor de lange termijn aanwezig zijn die noodzaken tot uitbreiding of vestiging ter plaatse;
  • c. reële mogelijkheden ontbreken om het bedrijf te verplaatsen naar of te vestigen op:
   • 1. een bestaand bedrijventerrein in een nabij gelegen stedelijke regio, of
   • 2. een nabijgelegen bovenregionaal bedrijventerrein, of
   • 3. wat betreft gemeenten in de landelijke regio's Land van Heusden en Altena, De Kempen en Land van Cuijk, een regionaal bedrijventerrein, of
   • 4. als laatste mogelijkheid, enig ander bestaand bedrijventerrein in de eigen gemeente.