direct naar inhoud van Artikel 3.1.11. Wijziging van de begrenzing van de zoekgebieden voor ecologische verbindingszone en de attentiegebieden ehs op verzoek
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.1.11. Wijziging van de begrenzing van de zoekgebieden voor ecologische verbindingszone en de attentiegebieden ehs op verzoek
  • 1. De gemeenteraad dan wel het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van een attentiegebied ehs, bepaald op grond van artikel 3.1.2, vierde lid, te wijzigen onder voorwaarde dat:
    • a. de beoogde ruimtelijke ingreep waarvoor wijziging wordt verzocht geen invloed heeft op de waterhuishouding ter plaatse, en
    • b. het betrokken waterschapsbestuur is gehoord.
  • 2. De gemeenteraad dan wel het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van een zoekgebied voor ecologische verbindingszone, bepaald op grond van artikel 3.1.2, derde lid, te wijzigen onder voorwaarde dat het zoekgebied voor ecologische verbindingszone met de beoogde wijziging ten minste een vergelijkbare functie kan vervullen.
  • 3. Het voornemen om een verzoek te doen als bedoeld in het eerste of tweede lid, maakt onderdeel uit van de voorbereiding van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de wet.
  • 4. Een verzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt onverwijld na afloop van de terinzagelegging als bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht bij Gedeputeerde Staten ingediend en gaat vergezeld van een beschrijving waaruit blijkt dat is voldaan aan de in het eerste of tweede lid opgenomen voorwaarde waaronder herbegrenzing mogelijk is en, in voorkomend geval, van de naar voren gebrachte zienswijzen.
  • 5. Gedeputeerde Staten beslissen binnen vier weken na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid.
  • 6. Een bestemmingsplan ten behoeve waarvan de gemeente een verzoek om wijziging van de begrenzing heeft gedaan, wordt vastgesteld nadat Gedeputeerde Staten tot wijziging van de begrenzing hebben besloten.