direct naar inhoud van Artikel 3.1.5. Bescherming van de attentiegebieden ehs
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.1.5. Bescherming van de attentiegebieden ehs
 • 1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in een attentiegebied ehs wijst geen bestemmingen aan of stelt geen regels vast die fysieke ingrepen mogelijk maken met een negatief effect op de waterhuishouding van de hierbinnen gelegen ecologische hoofdstructuur.
 • 2. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid stelt regels ten aanzien van:
  • a. het verzetten van grond van meer dan 100 m3 of op een diepte van meer dan 60 centimeter beneden maaiveld, voor zover geen vergunning is vereist in het kader van de Ontgrondingenwet;
  • b. de aanleg van drainage ongeacht de diepte, tenzij het gaat om vervanging van een al bestaande drainage;
  • c. het verlagen van de grondwaterstand anders dan door middel van het graven van sloten of het toepassen van drainagemiddelen, met uitzondering van grondwateronttrekkingen;
  • d. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van meer dan 100 m2, anders dan een bouwwerk;
  • e. het horen van het betrokken waterschapsbestuur bij het toepassen van het bepaalde onder a tot en met d.
 • 3. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bepaalt dat de regels zoals opgenomen in het tweede lid niet van toepassing zijn op werkzaamheden die behoren tot het normale beheer en onderhoud.