direct naar inhoud van Artikel 3.1.7. Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek om niet-ecologische redenen (procedure)
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.1.7. Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek om niet-ecologische redenen (procedure)
  • 1. De gemeenteraad dan wel het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur, zoals bepaald op grond van artikel 3.1.2, eerste lid, te wijzigen onder toepassing van artikel 3.1.8, artikel 3.1.9 of artikel 3.1.10.
  • 2. Het voornemen om een verzoek te doen als bedoeld in het eerste lid maakt onderdeel uit van de voorbereiding van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de wet.
  • 3. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt onverwijld na afloop van de terinzagelegging als bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht bij Gedeputeerde Staten ingediend en gaat vergezeld van een beschrijving waaruit blijkt dat is voldaan aan de in artikel 3.1.8, artikel 3.1.9 of artikel 3.1.10 opgenomen voorwaarden waaronder herbegrenzing mogelijk is en, in voorkomend geval, van naar voren gebrachte zienswijzen.
  • 4. Gedeputeerde Staten beslissen binnen vier weken na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het eerste lid.
  • 5. Een bestemmingsplan ten behoeve waarvan de gemeente een verzoek om wijziging van de begrenzing heeft gedaan, wordt vastgesteld nadat Gedeputeerde Staten hebben besloten tot wijziging van de begrenzing.