direct naar inhoud van Artikel 3.2.1. Bijzondere begripsbepalingen
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.2.1. Bijzondere begripsbepalingen

In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. regionaal waterbergingsgebied: gebied dat noodzakelijk is om wateroverlast uit regionale watersystemen tegen te gaan;
  • b. reserveringsgebied waterberging: gebied dat mogelijk in de toekomst noodzakelijk is om wateroverlast uit regionale watersystemen tegen te gaan;
  • c. grootschalige kapitaalintensieve functies: ontwikkelingen of functies met een relatief groot ruimtebeslag, zoals stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 2.1.1, onder b, hervestiging van en omschakeling naar intensieve veehouderij als bedoeld in paragraaf 3.3, nieuwvestiging van en omschakeling naar een glastuinbouwbedrijf als bedoeld in paragraaf 3.4 en vestiging en uitbreiding van complexen van recreatiewoningen.