direct naar inhoud van Artikel 3.2.2. Aanwijzing en begrenzing van regionale waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden voor waterberging
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.2.2. Aanwijzing en begrenzing van regionale waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden voor waterberging
  • 1. Als regionaal waterbergingsgebied zijn aangewezen de als zodanig aangeduide gebieden waarvan de geometrische plaatsbepaling en de begrenzing met een nauwkeurigheid van 25 meter zijn vastgelegd op kaartlaag Waterberging.
  • 2. Als reserveringsgebied voor waterberging zijn aangewezen de als zodanig aangeduide gebieden waarvan de geometrische plaatsbepaling en de begrenzing met een nauwkeurigheid van 25 meter zijn vastgelegd op kaartlaag Waterberging.
  • 3. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de bij het eerste lid aangewezen gebieden wijzigen indien zulks blijkens concrete inrichtingsplannen tot een beter resultaat leidt voor het beoogde doel van waterberging. Alvorens daartoe over te gaan raadplegen zij het betrokken waterschapsbestuur.
  • 4. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de bij het tweede lid aangewezen gebieden wijzigen voor zover er kennelijk geen behoefte meer is aan een dergelijke omvang van reservering voor waterbergend vermogen. Alvorens daartoe over te gaan raadplegen zij het betrokken waterschapsbestuur.
  • 5. Gedeputeerde Staten wijzigen het als reserveringsgebied voor waterberging aangewezen gebied als bedoeld in het tweede lid in regionaal waterbergingsgebied als bedoeld in het eerste lid indien de inrichting en het beheer als waterbergingsgebied zijn verzekerd op grond van een verplichting van Gedeputeerde Staten.