direct naar inhoud van Artikel 3.2.3. Bescherming regionale waterbergingsgebieden
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.2.3. Bescherming regionale waterbergingsgebieden
  • 1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in een regionaal waterbergingsgebied strekt mede tot behoud van het waterbergend vermogen van dat gebied.
  • 2. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bepaalt dat:
    • a. bebouwing ten dienste van waterberging tot een hoogte van ten hoogste 2 meter is toegestaan;
    • b. beperkingen worden gesteld voor het ophogen van gronden en het aanbrengen of wijzigen van kaden, voor zover deze activiteiten niet uitgevoerd worden in het kader van normaal beheer en onderhoud;
    • c. bij het toepassen van de regels als bedoeld onder b het betrokken waterschapsbestuur wordt gehoord.
  • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, onder a, is bebouwing om andere redenen toegestaan mits de toelichting bij het bestemmingsplan een verantwoording bevat over de wijze waarop het behoud van het waterbergend vermogen van het gebied is verzekerd.