direct naar inhoud van Artikel 3.3.1. Bijzondere begripsbepalingen
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.3.1. Bijzondere begripsbepalingen

In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. uitbreiding van een agrarisch bedrijf: vergroting van het bestaande bouwblok;
 • b. hervestiging van een agrarisch bedrijf: verplaatsen van een bestaand agrarisch bedrijf van het ene agrarisch bouwblok naar het andere agrarisch bouwblok, waar de agrarische activiteiten zijn gestaakt;
 • c. nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf: projectie van een al dan niet gekoppeld agrarisch bouwblok op een locatie die volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan niet is voorzien van een bouwblok;
 • d. omschakeling van of naar een agrarisch bedrijf: geheel of gedeeltelijk overstappen van de ene agrarische bedrijfsvorm naar de andere agrarische bedrijfsvorm dan wel het overstappen van een niet-agrarisch gebruik naar een agrarische bedrijfsvorm;
 • e. bouwblok: in een bestemmingsplan vastgelegde ruimtelijke eenheid, waarbinnen de bebouwing en de voorzieningen ten behoeve van een bestemming worden geconcentreerd;
 • f. vormverandering van een bouwblok: wijziging van de begrenzing van een bouwblok zonder dat dit gepaard gaat met een vergroting van de totale oppervlakte;
 • g. integrale zonering: gebiedsdekkende indeling van het reconstructiegebied in zones zoals omschreven in artikel 1 van de Reconstructiewet concentratiegebieden;
 • h. agrarisch bedrijf: bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten door middel van telen van gewassen of het houden van dieren;
 • i. intensieve veehouderij: agrarisch bedrijf met een bedrijfvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt en gericht is op het houden van dieren, zoals rundveemesterij, varkens-, vleeskalver-, pluimvee-, pelsdier-, geiten- of schapenhouderij of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen, met uitzondering van grondgebonden melkrundveehouderij;
 • j. reconstructieplannen: reconstructieplannen De Baronie, Beerze-Reusel, Boven-Dommel, Maas en Meierij, Meierij, Peel en Maas en De Peel;
 • k. gebiedsplannen: revitaliseringsplannen Brabantse Delta en Wijde Biesbosch;
 • l. reconstructiecommissie: op grond van artikel 6 van de Reconstructiewet concentratiegebieden ingestelde commissie;
 • m. volwaardig agrarisch bedrijf: bedrijf met de omvang van ten minste één volwaardige arbeidskracht met een daarbij passende arbeidsomvang en een daaruit te verwachten redelijk inkomen;
 • n. duurzame locatie intensieve veehouderij: bestaand agrarisch bouwblok met een zodanige ligging dat het zowel vanuit milieuoogpunt (ammoniak, stank en dergelijke) als vanuit ruimtelijk oogpunt (natuur, landschap en dergelijke) verantwoord is om het ter plaatse uit te breiden;
 • o. bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd.
 • p. verplaatsing: het beëindigen van een intensieve veehouderij en het voortzetten van het bedrijf elders.