direct naar inhoud van Artikel 3.3.3. Regels voor extensiveringsgebieden
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.3.3. Regels voor extensiveringsgebieden
 • 1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in een extensiveringsgebied bepaalt dat:
  • a. nieuwvestiging, uitbreiding, hervestiging van en omschakeling naar intensieve veehouderij niet zijn toegestaan;
  • b. binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren;
  • c. bouwblokken voor intensieve veehouderij maximaal de omvang hebben zoals opgenomen in bestemmings-, uitwerkings- of wijzigingsplannen waarover Gedeputeerde Staten een onherroepelijk besluit tot goedkeuring van dat plan hebben genomen ná 17 juli 1992 en vóór 22 april 2005 alsmede de bouwrechten waaraan vanaf 22 april 2005 planologische medewerking is verleend;
  • d. in de gevallen waarin het bepaalde onder c. niet van toepassing is, de bouwblokken voor intensieve veehouderij de ten tijde van de inwerkingtreding van de reconstructieplannen en gebiedsplannen bestaande bebouwing en voorzieningen omvatten waarbij eenmalig een uitbreidingsruimte van maximaal 15% kan worden toegekend;
  • e. vormverandering van een bouwblok voor intensieve veehouderij niet is toegestaan.
 • 2. Tot het tijdstip waarop het bestemmingsplan dat in overeenstemming is met het eerste lid, onder b in werking is getreden, geldt de regel dat binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren.
 • 3. In afwijking van het eerste lid onder c en d geldt met ingang van 1 oktober 2010 dat in een bestemmingsplan is vastgelegd dat het percentage dat de grootte van het deel van het bouwblok aangeeft dat maximaal bebouwd mag worden ten behoeve van een intensieve veehouderij, overeenkomt met de bebouwing ten behoeve van een intensieve veehouderij welke aanwezig of in uitvoering was dan wel gebouwd mag worden krachtens een verleende wettelijke vergunning gebaseerd op een volledige en ontvankelijke bouwaanvraag in overeenstemming met het geldend bestemmingsplan op de peildatum 1 oktober 2010.
 • 4. Tot het tijdstip waarop het bestemmingsplan dat in overeenstemming is met het derde lid, in werking is getreden, geldt de regel dat vergroting van de bebouwing ten behoeve van intensieve veehouderij welke op de peildatum 1 oktober 2010 aanwezig of in uitvoering was dan wel gebouwd mag worden krachtens een verleende wettelijke vergunning gebaseerd op een volledige en ontvankelijke bouwaanvraag in overeenstemming met het geldend bestemmingsplan, niet is toegestaan.