direct naar inhoud van Artikel 3.4.3. Regels voor mogelijk doorgroeigebied
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.4.3. Regels voor mogelijk doorgroeigebied
 • 1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in een mogelijk doorgroeigebied bepaalt:
  • a. dat nieuwvestiging van en omschakeling naar een glastuinbouwbedrijf niet zijn toegestaan;
  • b. de maximale maat van uitbreiding van een bestaand glastuinbouwbedrijf.
 • 2. De toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in uitbreiding van een bestaand glastuinbouwbedrijf bevat een verantwoording waaruit blijkt dat:
  • a. rekening wordt gehouden met de ter plaatse van de voorgenomen uitbreiding aanwezige waarden en belangen van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundige, milieuhygiĆ«nische en recreatieve aard;
  • b. het bedrijf voordelen op het gebied van duurzaamheid en synergie behaalt.
 • 3. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid voor een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf ter bevordering van een naar hun oordeel gewenste sanering van een glastuinbouwbedrijf dan wel als gevolg van een naar hun oordeel gewenste herschikking.
 • 4. De in artikel 5.2.1, tweede lid, bedoelde stukken, behorende bij de aanvraag om ontheffing als bedoeld in het derde lid, bevatten tevens:
  • a. een onderbouwing van de noodzaak tot nieuwvestiging in verband met de sanering van een glastuinbouwbedrijf dan wel in verband met de herschikking;
  • b. de wijze waarop is verzekerd dat het glastuinbouwbedrijf ter plaatse daadwerkelijk wordt gesaneerd;
  • c. een beschrijving van de met de sanering dan wel met de herschikking te behalen verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.