direct naar inhoud van Artikel 3.5.1. Bijzondere begripsbepalingen
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.5.1. Bijzondere begripsbepalingen

In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. ruimte-voor-ruimtebeleid: beleid om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren door in ruil voor de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen die in gebruik zijn of waren voor de intensieve veehouderij in combinatie met realisering van milieuwinst ter plaatse de bouw van woningen op passende locaties toe te staan;
  • b. ruimte-voor-ruimtekavel: perceel waarop de mogelijkheid wordt geboden een woning te realiseren op grond van het ruimte-voor-ruimtebeleid;
  • c. bebouwingsconcentratie: kernrandzone, bebouwingslint of bebouwingscluster;
  • d. kernrandzone: overgangsgebied langs bestaand stedelijk gebied, als bedoeld in artikel 2.1.1, onder a, met daarin relatief veel bebouwing op korte afstand van elkaar en met een ondergeschikte of afnemende agrarische functie;
  • e. bebouwingslint: lijnvormige verzameling van gebouwen langs een weg buiten bestaand stedelijk gebied, als bedoeld in artikel 2.1.1, onder a, doorgaans dubbelzijdig aanwezig, met geringe afstanden tussen de bouwkavels, veelal met een historisch gegroeide menging van kleinschalige functies, al dan niet gebonden aan agrarische functies;
  • f. bebouwingscluster: vlakvormige verzameling van gebouwen buiten bestaand stedelijk gebied, als bedoeld in artikel 2.1.1, onder a.