direct naar inhoud van Artikel 3.5.2. Regels voor ruimte-voor-ruimtekavels
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.5.2. Regels voor ruimte-voor-ruimtekavels
  • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1.3 kan een bestemmingsplan gelegen binnen een bebouwingsconcentratie of een zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 2.1.1 voorzien in ruimte-voor-ruimtekavels indien de toelichting daaromtrent een verantwoording bevat.
  • 2. Uit de verantwoording als bedoeld in het eerste lid blijkt dat:
    • a. de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden in de nabijheid van de te bouwen woning worden behouden dan wel versterkt;
    • b. de ontwikkeling van agrarische bedrijven in de nabijheid van de te bouwen woning niet wordt beperkt;
    • c. een goede landschappelijke en architectonische inpassing van de te bouwen woning is verzekerd door een beeldkwaliteitsplan of daarmee vergelijkbaar instrument;
    • d. is verzekerd dat is voldaan aan de op grond van artikel 3.5.3 gestelde nadere regels.