direct naar inhoud van Artikel 4.1.8. Bevolkings- en woningbehoefteprognose en de daaruit voortvloeiende bestuurlijke afspraken
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 4.1.8. Bevolkings- en woningbehoefteprognose en de daaruit voortvloeiende bestuurlijke afspraken
 • 1. Gedeputeerde Staten stellen ten minste eens per bestuursperiode een bevolkings- en woningbehoefteprognose op en leggen deze voor aan de regionale planningsoverleggen.
 • 2. De prognose als bedoeld in het eerste lid:
  • a. wordt opgesteld per RPO-gebied, uitgesplitst naar stedelijke en landelijke regio's en met de mogelijkheid deze onder te verdelen per gemeente;
  • b. geeft een vooruitblik in twee termijnen van vijf jaar en vervolgens in twee termijnen van tien jaar;
  • c. is richtinggevend voor het maken van afspraken als bedoeld in artikel 4.1.5, onder b.
 • 3. De afspraken als bedoeld in artikel 4.1.5, onder b:
  • a. worden ieder jaar uiterlijk 31 december gemaakt en in voldoende mate uitgewerkt ten behoeve van de verantwoording als bedoeld in artikel 2.1.6, eerste lid, onder a;
  • b. hebben betrekking op de aantallen te bouwen woningen per gemeente, telkens voor de eerstvolgende periode van tien jaar, zo nodig onder te verdelen in twee termijnen van vijf jaar;
  • c. kunnen betrekking hebben op de aard van de te bouwen woningen waaronder begrepen woningen ten behoeve van bijzondere doelgroepen, alsmede de woningbouwcategorieën als geregeld in artikel 3.1.2, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening;
  • d. kunnen betrekking hebben op één of meer woningbouwlocaties waaraan vanuit regionaal verband de voorkeur wordt gegeven;
  • e. worden gemaakt in samenhang met concrete opgaven voor inbreiden, herstructureren, intensiveren, meervoudig ruimtegebruik of enige andere vorm van zorgvuldig ruimtegebruik, in het bijzonder van bestaande woongebieden;
  • f. houden rekening met het uitgangspunt dat ten behoeve van gemeenten, voor zover deze gelegen zijn in een landelijke regio, ten hoogste zoveel woningen mogen worden gebouwd als nodig is voor de natuurlijke bevolkingsgroei.