direct naar inhoud van Artikel 5.2.3. Openbare voorbereidingsprocedure ontheffing
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 5.2.3. Openbare voorbereidingsprocedure ontheffing
  • 1. Gedeputeerde Staten beslissen binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag voor een ontheffing of toepassing wordt gegeven aan het derde lid.
  • 2. Indien Gedeputeerde Staten besluiten geen toepassing te geven aan het derde lid weigeren zij de ontheffing.
  • 3. Op de voorbereiding van een besluit omtrent een ontheffing is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat Gedeputeerde Staten binnen zes weken na afloop van de termijn van terinzagelegging beslissen.
  • 4. De kennisgeving van het ontwerpbesluit en van het besluit tot ontheffing geschiedt tevens langs elektronische weg.