direct naar inhoud van Artikel 6.1.2. Aanwijzing van en advisering door deskundigen
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 6.1.2. Aanwijzing van en advisering door deskundigen
 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen over een verzoek als bedoeld in artikel 6.1.1 het advies inwinnen van een of meer deskundigen.
 • 2. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid worden burgemeester en wethouders die het verzoek hebben ingediend in de gelegenheid gesteld hun verzoek aan die deskundigen toe te lichten.
 • 3. De deskundigen adviseren over:
  • a. de vraag of de hogere kosten zijn gemaakt door het van toepassing worden van bepalingen van deze verordening;
  • b. de omvang van de hogere kosten;
  • c. de vraag of de hogere kosten redelijkerwijs niet voor rekening van de gemeente behoren te blijven;
  • d. de vraag in hoeverre op een andere wijze in een redelijke tegemoetkoming is of kan worden voorzien;
  • e. de vraag of aanleiding bestaat voor het nemen van maatregelen of voorzieningen waardoor de kosten, anders dan door een vergoeding in geld, kunnen worden beperkt of ongedaan gemaakt;
  • f. de hoogte van de toe te kennen tegemoetkoming.
 • 4. De deskundigen brengen binnen drie maanden na ontvangst van het desbetreffende verzoek hun advies uit aan Gedeputeerde Staten.
 • 5. Gedeputeerde Staten zenden een afschrift van het advies aan burgemeester en wethouders die het verzoek hebben ingediend en vermelden daarbij binnen welke termijn deze hun opvattingen over het advies kenbaar kunnen maken.