direct naar inhoud van Artikel 7.1.1. Inwerkingtreding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 7.1.1. Inwerkingtreding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Indien artikel 9.13 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Stb. 2010, 142) in werking is getreden, komt de tekst van artikel 1.1.2 als volgt te luiden:

  • 1. Tenzij de aard van de bepaling zich daartegen verzet dan wel tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders is aangegeven, wordt bij toepassing van deze verordening onder bestemmingsplan tevens begrepen:
    • a. een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de wet;
    • b. een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de wet;
    • c. een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken.
  • 2. Tenzij de aard van de bepaling zich daartegen verzet dan wel tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders is aangegeven, wordt bij toepassing van deze verordening onder toelichting bij een bestemmingsplan tevens begrepen de ruimtelijke onderbouwing bij een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, ten derde, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
  • 3. Tenzij de aard van de bepaling zich daartegen verzet dan wel tenzij in deze uitdrukkelijk anders is aangegeven, wordt bij het voorbereiden en vaststellen van een provinciaal inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 van de wet en een provinciale omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.27 van de wet zoveel mogelijk gehandeld met toepassing van de bepalingen van deze verordening.