direct naar inhoud van Vaststellingsbesluit
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Mill en Sint-Hubert
Status: vastgesteld

Vaststellingsbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

overwegende dat

  • er vanuit een oogpunt van bescherming van provinciale belangen aanleiding is een reactieve aanwijzing te geven op het bestemmingsplan 'Buitengebied Mill en Sint Hubert' van de gemeente Mill en Sint Hubert, vastgelegd en vastgesteld op 7 juni 2012 met planIDN: NL.IMRO.0815.BPL12022HBU-ON01;

  • dit is uitgewerkt en gemotiveerd in "Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Mill en Sint Hubert";

  • gelet op de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUITEN:

vast te leggen en vast te stellen het besluit "Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Mill en Sint Hubert" en dit langs elektronische weg beschikbaar te stellen onder planIDN: NL.IMRO.ra0815bgmill-va01

's-Hertogenbosch, juli 2012.
Overeenkomstig het door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

P.M.A. van Beek,
bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling.