direct naar inhoud van 3. Natuur
vastgesteld
NL.IMRO.9930.ra1706bg-0001

3. Natuur

Om de drie hoofdfuncties – landbouw, natuur en recreatie – en andere aan het buitengebied gebonden functies ieder voor zich en in onderling verband maximaal tot hun recht te laten komen, is het nodig om ze ruimtelijk bij elkaar te brengen waar dat nuttig is en van elkaar te scheiden waar ze elkaar dwars (dreigen) te zitten. Om dit tot stand te brengen is het buitengebied gezoneerd.

Het provinciaal belang is dat er in heel Brabant sprake is van het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. Hiertoe zetten wij sterk in op de bescherming van provinciale natuurwaarden.

Nieuwvestiging solitaire recreatiewoningen in natuur

In onze zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben wij aangedrongen om inzicht in de in het plan opgenomen recreatiewoningen. Een dergelijk inzicht hebben wij niet ontvangen ten aanzien van de volgende percelen, die in het vastgesteld bestemmingsplan zijn bestemd als 'recreatie' met de aanduiding 'recreatiewoning'.

  • Een pand gelegen ten oosten van de Strijperdijk (ongenummerd);
  • Twee panden gelegen aan de Groenstraat (ongenummerd).

In het vigerend bestemmingsplan zijn deze bestaande recreatiewoningen niet positief bestemd. Deze percelen zijn gelegen binnen de bestemming 'bos', welke deel uit maakt van de EHS en GHS-natuur. Wij zijn van oordeel dat de EHS/GHS gevrijwaard dient te blijven van dergelijke functies en verstening, ter bescherming van de ter plaatse voorkomende waarden. De opgenomen bestemming schaadt het provinciaal belang.

Motorcrossterrein

Wij hebben zienswijzen ingediend tegen de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen aanduiding 'motorcrossterrein' binnen de bestemming bos (was artikel 11, thans gewijzigd in artikel 10). Wij overwogen daarbij het volgende: "Het huidige motorcrossterrein is opgenomen op blad 5 van de verbeelding. Wij constateren dat het motorcrossterrein is gelegen in de provinciale en gemeentelijke Groene Hoofdstructuur. Bovendien is sprake van ligging in de (Rijks-)Ecologische Hoofdstructuur. Wij benadrukken de planologische aanvaardbaarheid van het bewuste terrein niet eerder aan de orde te hebben gehad. Hoewel het terrein sinds 1971 aanwezig is, is het terrein in het vigerend bestemmingsplan niet als zodanig bestemd.

Naar ons oordeel moet dan ook worden gesproken van een planologische nieuwvestiging van een motorcrossterrein. Op grond van het provinciale belang tot behoud en ontwikkeling van een netwerk van robuuste natuurgebieden met goede ecologische verbindingen achten wij nieuwe lawaaisportterreinen slechts mogelijk, indien zij aantoonbaar leiden tot sanering van dergelijke terreinen elders en zij buiten de Groene Hoofdstructuur of andere ongestoorde gebieden zijn gelegen. Nu van een sanering geen sprake is en het plan nieuwe mogelijkheden biedt voor het huidige motorcrossterrein binnen de bestemming 'Bos', zijn wij van mening dat ons provinciaal belang geschaad wordt."

In de nota van zienswijze stelt de gemeente slechts dat het "oude terrein wordt gehandhaafd conform de aanwezige situatie". De gemeente gaat geheel niet in op onze voornoemde argumenten. Bovendien geeft de gemeente juist aan dat sprake is van een alternatief en binnen de planperiode het huidig terrein wordt gesaneerd. De opgenomen aanduiding op de verbeelding alsmede de bepalingen in artikel 10.2.6 achten wij in strijd met ons provinciaal belang met het oog op de bescherming en ontwikkeling van de EHS/GHS.