direct naar inhoud van Inleiding
vastgesteld
NL.IMRO.9930.ra1706bg-0001

Inleiding

Op 11 december 2009 hebben wij uw besluit van 8 december 2009 met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied' ontvangen. Gelet op de provinciale belangen die in het geding zijn, vinden wij het noodzakelijk overeenkomstig artikelĀ 3.8, lidĀ 6, Wet ruimtelijke ordening een aanwijzing te geven tegen dit bestemmingsplan. De aan dit besluit ten grondslag liggende feiten, omstandigheden en overwegingen die ons beletten het betrokken provinciaal belang met inzet van andere aan ons toekomende bevoegdheden te beschermen, geven wij hieronder weer.

Dit aanwijzingsbesluit strekt ertoe dat betreffende onderdelen van het bestemmingsplan waartegen bezwaren bestaan geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan zoals het is vastgesteld. In verband hiermee dienen burgemeester en wethouders het besluit van 8 december 2009 tot vaststelling van het bestemmingsplan met uitsluiting van de onderdelen waarop de aanwijzing betrekking heeft samen met dit aanwijzingsbesluit bekend te maken. Ons besluit treedt op het moment van de bekendmaking in werking. Zodra ons aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden, vervalt het vaststellingsbesluit voor de betreffende onderdelen van het bestemmingsplan.

Wij wijzen erop dat u mededeling moet doen van dit aanwijzingsbesluit aan diegenen die ten aanzien van de onderdelen van het bestemmingsplan die bij het aanwijzingsbesluit zijn betrokken, een zienswijze naar voren hebben gebracht of een aanvraag tot vaststelling hebben ingediend.