direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr14g0879Wprac-va01, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijziging aanduidingen

2.1 Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

ln verband met het bestemmingsplan Weidepracht te Zundert wordt de begrenzing van de aanduiding 'zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling' als volgt gewijzigd:

  • Op het westelijk deel van het plangebied aan de rand van de kern Klein Zundert, gelegen aan de Pastoor van Vessemstraat en de Hoge Akker, wordt aanduiding zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling toegevoegd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Weide Pracht, ZundertĀ