direct naar inhoud van Toelichting
vastgesteld

Toelichting

Hoofdstuk 1 Het gemeentelijk plan

1.1 Beschrijving van het plan

Het bestemmingsplan Weide Pracht is een bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van 20 grondgebonden woningen met groen- en verkeersvoorzieningen aan de rand van de kern Klein Zundert.

1.2 Afwijking van geldende Verordening ruimte

De gronden waar de tweede ontsluitingsweg en groenvoorzieningen met waterretentie zijn geprojecteerd zijn niet opgenomen in het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling in de verordening. Dat betekent dat getoetst zou moeten worden aan de gewone regels voor het buitengebied. Deze staan het realiseren van deze voorzieningen voor een woonwijk niet toe - het bestemmingsplan zou zoals dat nu luidt dus niet vastgesteld kunnen worden.

Hoofdstuk 2 Herbegrenzing voor het plan Weide Pracht

2.1 Procedure

Het voornemen om ons te verzoeken de grenzen van de aanduiding 'zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling' in de Verordening ruimte voor het gemeentelijk plan aan te passen heeft samen met het gemeentelijk ontwerpplan ter inzage gelegen van 19 maart 2015 tot en met 29 april 2015. Gedurende deze termijn was het mogelijk te reageren op het aanpassen van de Verordening ruimte.

Er zijn geen reacties ingezonden tegen deze wijziging van de begrenzingen in de Verordening ruimte.

2.2 Oordeel t.a.v. verzoek tot herbegrenzing

Wij hebben besloten over te gaan tot het aanpassen van de begrenzingen in de Verordening ruimte ten behoeve van het gemeentelijk plan.

In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan 'Weide Pracht' en de daaraan ten grondslag liggende stukken wordt zorgvuldig onderbouwd dat aan de regels behorend bij een verzoek om wijziging van het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling wordt voldaan. Planologisch is dit op een juiste wijze door vertaald in het ontwerp van het gemeentelijk plan dat daarmee voldoet aan de daaraan gestelde regels in de Verordening ruimte.
In de volgende paragrafen gaan wij hier verder op in.

2.3 Overwegingen t.a.v. vereisten voor wijziging

Het is mogelijk de begrenzing van de aanduiding Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling te wijzigen wanneer er sprake is van

 • een beperkte afronding van een stedelijke ontwikkeling die
 • tot een duidelijke verbetering van de stedenbouwkundige of landschappelijke kwaliteit leidt.

In de toelichting bij het bestemmingsplan wordt afdoende gemotiveerd dat een beperkte verruiming van het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling het mogelijk maakt om een tweede ontsluitingsweg te creëren, wat leidt tot een verbetering van de stedenbouwkundige kwaliteit. Door de ontsluitingsweg aan de rand van het plangebied te leggen, is het mogelijk om de nieuwe woningen te richten naar het buitengebied. Hierdoor ontstaat een passende afronding van de kern. Daarnaast wordt het plan landschappelijk afgerond met een groene invulling tussen de kern en het buitengebied, waarin tevens de waterretentie is gelegen in de vorm van ecologisch oevers. Ook hiervoor is de beperkte uitbreiding van het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling noodzakelijk.

Hoofdstuk 3 Verordening ruimte

3.1 Bevoegdheid aanpassing grenzen

Omdat de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan de Verordening in acht moet nemen, zou het zonder aanpassingen van de kaart van de verordening niet mogelijk zijn om het bestemmingsplan Weide Pracht vast te stellen. Het plan zoals het er nu ligt is immers in strijd met de regels voor het gemengd landelijk gebied Vaststelling is dus alleen mogelijk wanneer de kaart van de Verordening ruimte zodanig is aangepast, dat het plan er niet langer mee in strijd is.

Om aanvaardbare en wenselijke wijzigingen in een zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling in het kader van een gemeentelijk plan mogelijk te maken, bevat de verordening een regeling waarbij wij onder voorwaarden de grenzen daarvan kunnen wijzigen op verzoek.

Artikel 8.3 Vr bevat de bevoegdheid voor de wijziging van de grens van de aanduiding zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling.
In artikel 36.5 is de procedure opgenomen. Deze strekt ertoe, dat wij kennis kunnen nemen van zienswijzen over de nieuwe ehs-grenzen, voordat wij hierover een besluit nemen. Omwille van overzichtelijkheid en ter voorkoming van vertraging in de gemeentelijke besluitvorming is bepaald dat hiervoor gelegenheid wordt geboden tegelijkertijd met de terinzagelegging van de ontwerp-bestemmingsplan.

3.2 Raadplegen Verordening ruimte 2014 voor overige regels

De wijziging heeft alleen betrekking op de begrenzingen van een beperkt aantal aanduidingen in de Verordening ruimte. Daarom dient naast dit wijzigingsbesluit ook altijd de Verordening ruimte te worden geraadpleegd:

 • voor de regels die van toepassing zijn op het gebied dat bij dit besluit is aangeduid als zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling;
 • omdat er nog andere aanduidingen en dus regels op dezelfde locatie van toepassing kunnen zijn.

Bijlage(n)

Bijlage 1 Relevante artikelen Verordening ruimte

Hoofdstuk 1 Wijziging van de aanduiding Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

Artikel 8.3 Wijziging van de begrenzing op verzoek

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van de aanduiding Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling te wijzigen in geval:
  • a. er sprake is van een beperkte afronding van een stedelijke ontwikkeling die tot een duidelijke verbetering van de stedenbouwkundige of landschappelijke kwaliteit leidt;
  • b. uit een milieueffectrapport, dat op grond van de Wet milieubeheer is opgesteld, blijkt dat daardoor een gunstiger resultaat voor de milieugevolgen wordt bereikt.
 • 2. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid is artikel 36.5 (procedure grenswijziging op verzoek) van toepassing.
Hoofdstuk 2 Procedure wijziging op verzoek

Artikel 36.5 Procedure wijziging van grenzen op verzoek

 • 1. Het voornemen om een verzoek te doen als bedoeld in artikelen 4.12, 5.3, 5.4, 5.5, 6.18, 8.3, 9.3, 11.2, tweede lid, 12.2, 13.2, derde lid, 14.2, vierde lid, 18.2, derde lid, 19.2, derde lid, 20.2, derde lid, en 25.2, maakt deel uit van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van een bestemmingsplan, waarbij in het ontwerp bestemmingsplan de volgende gebiedsaanduidingen worden opgenomen:
  • a. gebiedsaanduiding: overig – in Verordening ruimte toe te voegen [naam gebiedscategorie];
  • b. gebiedsaanduiding: overig – in Verordening ruimte te verwijderen[naam gebiedscategorie].
 • 2. Een verzoek wordt na afloop van de terinzagelegging bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht, bij Gedeputeerde Staten ingediend en gaat vergezeld van een beschrijving waaruit blijkt dat is voldaan aan de in deze verordening gestelde voorwaarden waaronder wijziging van de begrenzing mogelijk is en, in voorkomende gevallen, van naar voren gebrachte zienswijzen.
 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen vier weken na ontvangst van een verzoek als bedoeld eerste lid.
 • 4. Een bestemmingsplan ten behoeve waarvan de gemeente een verzoek om wijziging van de begrenzing heeft gedaan, wordt vastgesteld nadat Gedeputeerde Staten hebben besloten tot wijziging van de begrenzing.