direct naar inhoud van 1. Thema werken en voorzieningen
vastgesteld
NL.IMRO.9930.ra0840nijverhei-0001

1. Thema werken en voorzieningen

Het provinciaal belang behelst een goed functionerende (regionale) markt voor bedrijventerreinen en een gedifferentieerde voorzieningenstructuur. Dit uit zich in de volgende twee doelen:

  • het voorzien in een kwantitatief en kwalitatief op de behoefte aansluitend aanbod van bedrijventerreinen en een gedifferentieerde voorzieningenstructuur.
  • het realiseren van zorgvuldig ruimtegebruik op bedrijventerreinen en het bevorderen van herstructurering van verouderde terreinen.

Zorgvuldig ruimtegebruik

Zorgvuldig ruimtegebruik is een belangrijk speerpunt van het provinciaal beleid. Hierbij streeft de provincie onder andere naar functiemenging in gebieden waar dit mogelijk is.

De uitgeefbare ruimte op bedrijventerreinen dient in het algemeen beschikbaar te zijn voor bedrijfsactiviteiten die vanwege hun milieuhinder, hun omvang en/of hun verkeersaantrekkende werking niet in een (gemengde) woonomgeving of op een woon-werklocatie passen. Uit het oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik moet oneigenlijk gebruik van bedrijventerreinen worden voorkomen. Vanuit het provinciale belang, zoals ook opgenomen in onze ontwerp-Verordening ruimte dienen bedrijfswoningen in het algemeen te worden geweerd op een zwaar bedrijventerrein.

Het bestemmingsplan 'Kozijnenhoek' betreft de juridisch planologische uitwerking van het Structuurplan Binnentuin voor het gebied gelegen tussen de Kozijnenhoek en de Sprundelseweg (Bedrijventerrein Nijverhei). Het plan omvat het bestaande bedrijventerrein en een uitbreiding daarvan, alsmede de toevoeging van een voorzieningencluster.

Het bestaande bedrijventerrein Nijverhei/Kozijnenhoek is binnen de regio één van de grotere bedrijventerreinen. Op het bedrijventerrein Nijverhei zijn bedrijven uit categorie 2 t/m 3.2 toegestaan. 80% van de ruimte op het bedrijventerrein wordt benut danwel kan benut worden door categorie 3 bedrijven. Er is dan ook sprake van een zwaar bedrijventerrein.

Uit het raadsvoorstel behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan Nijverhei 2009 volgt dat de gemeente een vrijstellingsbevoegdheid heeft opgenomen die het mogelijk maakt om bedrijfswoningen te bouwen.

Bedrijventerrein 'Nijverhei' is een zwaar bedrijventerrein waar nieuwe bedrijfswoningen niet wenselijk zijn. Het (toekomstig) functioneren van bedrijven in de (directe) omgeving hiervan wordt hierdoor (mogelijk) beperkt.

Met het opnemen van een vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van het bouwen van nieuwe bedrijfswoningen wordt ons provinciaal belang inzake zuinig ruimtegebruik doorkruist.