direct naar inhoud van Inleiding
vastgesteld
NL.IMRO.9930.ra0840nijverhei-0001

Inleiding

Op 17 februari 2010 hebben wij het besluit van 11 februari 2010 met betrekking tot de vaststelling van het Besluit bestemmingsplan ex artikel 3.8, lid 4, Wro (Wet ruimtelijke ordening) ' Bedrijventerrein Nijverhei 2009 ' ontvangen. Gelet op de provinciale belangen die in het geding zijn, vinden wij het noodzakelijk overeenkomstig artikelĀ 3.8, lidĀ 6, Wro een aanwijzing te geven tegen dit bestemmingsplan. De aan dit besluit ten grondslag liggende feiten, omstandigheden en overwegingen die ons beletten het betrokken provinciaal belang met inzet van andere aan ons toekomende bevoegdheden te beschermen, geven wij hieronder weer.

Dit aanwijzingsbesluit strekt ertoe dat het desbetreffende onderdeel van het Besluit bestemmingsplan ex artikel 3.8, lid 4, Wro waartegen bezwaren bestaan geen deel blijft uitmaken van het Besluit bestemmingsplan ex artikel 3.8, lid 4, Wro zoals het is vastgesteld. In verband hiermee dienen burgemeester en wethouders het besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van het Besluit bestemmingsplan ex artikel 3.8, lid 4, Wro met uitsluiting van het onderdeel waarop de aanwijzing betrekking heeft samen met dit aanwijzingsbesluit bekend te maken. Ons besluit treedt op het moment van de bekendmaking in werking. Zodra ons aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden, vervalt het vaststellingsbesluit voor dat onderdeel van het Besluit bestemmingsplan ex artikel 3.8, lid 4, Wro.

Wij wijzen erop dat u mededeling moet doen van dit aanwijzingsbesluit aan diegenen die ten aanzien van het onderdeel van het Besluit bestemmingsplan ex artikel 3.8, lid 4, Wro dat bij het aanwijzingsbesluit is betrokken, een zienswijze naar voren hebben gebracht of een aanvraag tot vaststelling hebben ingediend.