direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.VrNBHB0798HilbkNW-va01, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen structuren

De Verordening ruimte Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Bestaand stedelijk gebied

ln verband met het bestemmingsplan Hilvarenbeek Noord - Westzijde wordt de begrenzing van de structuur 'bestaand stedelijk gebied' als volgt gewijzigd:

  • Aan de noordzijde van het plangebied ten westen van de Tilburgseweg wordt deze structuur toegevoegd.
2.2 Groenblauwe mantel

ln verband met het bestemmingsplan Hilvarenbeek Noord - Westzijde wordt de begrenzing van de structuur 'groenblauwe mantel' als volgt gewijzigd:

  • Aan de noordzijde van het plangebied ten westen van de Tilburgseweg wordt deze structuur verwijderd.

Artikel 3 Wijziging aanduidingen

3.1 Beperkingen Veehouderij

ln verband met het bestemmingsplan Hilvarenbeek Noord - Westzijde wordt de begrenzing van de aanduiding 'beperkingen veehouderij' als volgt gewijzigd:

  • Aan de noordzijde van het plangebied ten westen van de Tilburgseweg wordt deze aanduiding verwijderd.
3.2 Cultuurhistorisch vlak

ln verband met het bestemmingsplan Hilvarenbeek Noord - Westzijde wordt de begrenzing van de aanduiding 'cutluurhistorisch vlak' als volgt gewijzigd:

  • Aan de noordzijde van het plangebied ten westen van de Tilburgseweg wordt deze aanduiding verwijderd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte ivm plan Hilvarenbeek Noord - Westzijde