direct naar inhoud van 1.5. Procedure van deze herbegrenzing
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan sportpark de Warande Oosterhout
Status: vastgesteld

1.5. Procedure van deze herbegrenzing

In artikel 4.10. van de Verordening ruimte is een procedure voorzien voor de herbegrenzing van de ehs. Deze strekt ertoe, dat wij kennis kunnen nemen van zienswijzen over de nieuwe ehsgrenzen, voordat wij hierover een besluit nemen. Omwille van overzichtelijkheid en ter voorkoming van vertraging in de gemeentelijke besluitvorming is bepaald dat hiervoor gelegenheid wordt geboden tegelijkertijd met de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Oosterhout-Zuid, Herziening 2 (sportpark de Warande)' heeft van 29 november 2012 tot en met 10 januari 2013 ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen met betrekking tot de benodigde wijziging van de ehs en de voorgestelde natuurcompensatie.