direct naar inhoud van 1.6. Beschrijving van het plan
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan sportpark de Warande Oosterhout
Status: vastgesteld

1.6. Beschrijving van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan bevat de planologisch-juridische regeling voor de herinrichting van het totale sportcomplex aan de Warande te Oosterhout. Daarbij wordt ondermeer het huidige voetbalveld van voetbalvereniging TSC enigszins uitgebreid. In het westelijk deel van het aangrenzende bosgebied zal - ter compensatie van deze ontwikkeling op een perceel van 1 hectare natuurcompensatie plaatsvinden. Inrichting en beheer is voor rekening van de gemeente Oosterhout.

Onderdeel van het bestemmingsplan is een kleinschalige ingreep in de ehs als bedoeld in artikel 4.9 van de Verordening ruimte die leidt tot een versterking van de ecologische hoofdstructuur in het gebied. In het kader van onderhavig verzoek om herbegrenzing is een compensatieplan opgesteld.

De aantasting en de natuurcompensatie vindt plaats in het thans voorliggende bestemmingsplan.

In totaal wordt circa 2600 m2 ehs (droog bos met productie) aangetast door de ingreep. Door middel van compensatie wordt circa 1 hectare aan de ehs toegevoegd.