direct naar inhoud van 1. Algemeen
Plan: Wijziging Verordening ruimte ivm ip Recreatiepark Beekse Bergen
Status: vastgesteld

1. Algemeen

De provincie heeft een ontwerp inpassingsplan voor Recreatiepark Beekse Bergen in procedure gebracht waarbij een wijziging is voorzien in de ecologische hoofdstructuur (ehs) ten opzichte van hoe dit gebied is opgenomen in de Verordening ruimte Noord-Brabant.

Op 30 maart 2012 hebben Provinciale Staten het inpassingsplan Beekse Bergen vastgesteld nadat zij zich een oordeel hadden gevormd over de zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerpplan. Dit geldt ook voor de reacties op de uit het plan voortvloeiende wijziging in de ehs.
Bij de vaststelling van het inpassingsplan hebben zij het college van gedeputeerde staten opdracht gegeven tot het verwerken van de wijzigingen van de ehs die uit het inpassingsplan voortvloeien in de Verordening ruimte.

Met dit besluit wordt aan deze opdracht voldaan en worden de begrenzingen van de ehs zoals opgenomen in het inpassingsplan en de Verordening ruimte met elkaar in overeenstemming gebracht.

Deze toelichting bevat een globale beschrijving van het inpassingsplan en de herbegrenzing. Uitgebreide overwegingen ten aanzien van de reacties op de met het inpassingsplan samenhangende herbegrenzing zijn niet aan de orde in dit besluit, aangezien Provinciale Staten op 30 maart hierover zelf een oordeel hebben gegeven bij de vaststelling van het inpassingsplan. Dit betekent dan ook dat er geen verdere afwegingsruimte meer aanwezig is en dat dit besluit enkel strekt tot het voldoen aan eerder genoemde opdracht tot aanpassing van het kaartmateriaal.