direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1 wijzigingsverordening

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr12g0873Matt-va01, met de bijbehorende regels

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen

In verband met het bestemmingsplan "Actualisatie bp Buitengebied, 1e herziening: Mattemburgh + boerderij Lindonk" van de gemeente Woensdrecht wordt de Verordening ruimte 2012 als volgt gewijzigd:

2.1 Ecologische hoofdstructuur

Nabij landgoed Mattemburgh en boerderij Lindonk wordt de begrenzing gewijzigd van de ecologische hoofdstructuur ;

2.2 groenblauwe mantel

Nabij landgoed Mattemburgh en boerderij Lindonk wordt de begrenzing gewijzigd van de groenblauwe mantel ;

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Mattemburgh Woensdrecht