direct naar inhoud van Toelichting
vastgesteld

Toelichting

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1 Inleiding

De gemeente Woensdrecht heeft een ontwerpbestemmingsplan voor landgoed Mattemburgh en boerderij Lindonk in procedure gebracht waarbij een wijziging in de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur (ehs) is voorzien ten opzichte van het gebied zoals dat is opgenomen in de Verordening ruimte 2012.

Omdat de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan de Verordening in acht moet nemen, zou het op dit moment niet mogelijk zijn voornoemd bestemmingsplan ook zo vast te stellen. Dit kan alleen als wij eerst de kaart van de Verordening ruimte zodanig is aangepast, dat het bestemmingsplan er niet langer mee in strijd is.

Om aanvaardbare en wenselijke wijzigingen in de ehs in het kader van een bestemmingsplan mogelijk te maken, bevat de verordening een regeling waarbij wij in een aantal gevallen onder voorwaarden de grenzen van de ehs kunnen wijzigen.

1.2 Wijziging begrenzing ecologische hoofdstructuur voor kleinschalige ingrepen

Artikel 4.9 Vr bevat de bevoegdheid voor de wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur (ehs) op verzoek voor kleinschalige ingrepen en luidt als volgt:

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur wijzigen ten behoeve van een individuele, kleinschalige ingreep die leidt tot een versterking van de ecologische hoofdstructuur in het desbetreffende gebied.
 • 2. Een wijziging van de begrenzing bedoeld in het eerste lid kan slechts plaatsvinden indien uit het verzoek van de gemeente om herbegrenzing blijkt dat:
  • a. de voorgestelde ingreep slechts leidt tot een beperkte aantasting van de ecologische waarden en kenmerken van de ecologische hoofdstructuur in het desbetreffende gebied;
  • b. de voorgestelde ingreep leidt tot een kwalitatieve of kwantitatieve versterking van de ecologische waarden en kenmerken van het desbetreffende gebied;
  • c. de voorgestelde ingreep is onderbouwd met een afweging van alternatieven;
  • d. de voorgestelde ingreep vergezeld gaat van zodanige maatregelen dat er sprake is van een goede landschappelijke en natuurlijke inpassing;
  • e. de uitvoering van de voorgestelde ingreep en de daarbij betrokken maatregelen en de monitoring daarvan zijn verzekerd;
  • f. is verzekerd dat de uitvoering van de voorgestelde ingreep en de daarbij betrokken maatregelen niet zijn gefinancierd uit de reguliere middelen die beschikbaar zijn op grond van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant;
  • g. wordt voldaan aan de regels inzake het compenseren van verlies van ecologische waarden en kenmerken bedoeld in artikel 4.11.

1.3 Wijziging van aangrenzende aanduidingen

In de Verordening ruimte wordt de ruimtelijke hoofdstructuur gevormd door het bestaand stedelijk gebied, de ecologische hoofdstructuur, de groenblauwe mantel en het agrarisch gebied. Deze aanduidingen sluiten op elkaar aan en overlappen niet.

Dit betekent dat een wijziging in één van deze eenheden ook gevolgen heeft voor de aangrenzende aanduiding. Er kan niet volstaan worden met het verwijderen van de ehs, dit zou namelijk een 'witte vlek' in de kaart opleveren - er moet op die plek ook een nieuwe legendaeenheid aan worden toegekend.

De hoofdregels voor toekenning van het vlak waar de ehs is verwijderd zijn als volgt:

 • 1. het vlak grenst ergens aan de groenblauwe mantel: het vlak krijgt de aanduiding groenblauwe mantel;
 • 2. het vlak raakt geen groenblauwe mantel, maar wel bestaand stedelijk gebied: het vlak krijgt de aanduiding bestaand stedelijk gebied;
 • 3. het vlak was volledig omringd door agrarisch gebied: het krijgt de aanduiding agrarisch gebied.
 • 4. het vlak wordt volledig omringd door ehs: de toekenning van de aanduiding is maatwerk.

Andersom brengt de herbegrenzing ook met zich mee, dat op de locatie waar ehs wordt toegevoegd, een van de andere aanduidingen (agrarisch gebied, groenblauwe mantel, bestaand stedelijk gebied) vervalt.

In deze 'afgeleide' wijzigingen wordt bij deze herbegrenzing ook voorzien.

1.4 Raadplegen Verordening ruimte 2012

De wijziging heeft alleen betrekking op de begrenzingen van een beperkt aantal aanduidingen in de Verordening ruimte. Daarom dient naast dit wijzigingsbesluit ook altijd de Verordening ruimte 2012 te worden geraadpleegd:

 • voor de regels die van toepassing zijn op de gebieden die bij dit besluit zijn aangeduid als ecologische hoofdstructuur, groenblauwe mantel en agrarisch gebied;
 • omdat er nog andere aanduidingen en dus regels op dezelfde locatie van toepassing kunnen zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een zoekgebied voor ecologische verbindingszone, een regionale waterberging, aardkundig waardevol gebied, enz.

1.5 Procedure van deze herbegrenzing

In artikel 4.6 van de Verordening ruimte is een procedure voorzien voor de wijziging van de begrenzing van de ehs. Deze strekt ertoe, dat wij kennis kunnen nemen van zienswijzen over de nieuwe ehs-grenzen, voordat wij hierover een besluit nemen. Omwille van overzichtelijkheid en ter voorkoming van vertraging in de gemeentelijke besluitvorming is bepaald dat hiervoor gelegenheid wordt geboden tegelijkertijd met de terinzagelegging van het ontwerp-omgevingsvergunning.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 13 juni 2013 tot en met 24 juli 2013 ter inzage gelegen, samen met het voornemen om ons te verzoeken de ehsgrenzen voor de plan aan te passen. Gedurende deze termijn was ook inspraak mogelijk op het aanpassen van de grenzen van de ehs in de Verordening ruimte. .

1.6 Beschrijving van het plan

Het bestemmingsplan voorziet in een functieverbreding van het Landgoed Mattemburgh en in een functieverandering van boerderij Lindonk. Voor de realisering van de beoogde parkeervoorziening bij het landgoed dient de ehs-begrenzing ter plaatse te worden gewijzigd. Ter voldoening aan de compensatieverplichting, wordt nabij boerderij Lindonk voorzien in nieuwe natuur.

1.7 Beoordeling

1.7.1 Inhoudelijke beoordeling

In de Verordening ruimte 2012 zijn in hoofdstuk 4 regels opgenomen aangaande de ecologische hoofdstructuur.

Aan de bevoegdheid om medewerking te verlenen aan een verzoek als bedoeld in artikel 4.9 zijn voorwaarden verbonden.

In de toelichting bij het plan en de daarbij behorende stukken wordt afdoende gemotiveerd dat het effect van de ingreep beperkt van aard is en dat er geen alternatieven buiten de ehs aanwezig zijn.

Tevens wordt in het compensatieplan aandacht besteed aan de waarden binnen het gebied dat wordt aangetast en hoe deze waarden ondanks de aantasting zoveel mogelijk kunnen worden behouden. Verder is er elders in het plangebied een voldoende ruim areaal aan gronden beschikbaar voor de ontwikkeling van natuurwaarden grenzend aan bestaande natuurgebieden en waardevolle gebieden van de groenblauwe mantel. Hiermee wordt er kwalitatief gelijkwaardige natuur(ontwikkeling) mogelijk gemaakt. De nieuwe natuur is zowel planologisch als privaatrechtelijk geborgd.

1.7.2 Inspraakreacties

Er zijn geen reacties ontvangen met betrekking tot de benodigde wijziging van de ehs en de voorgestelde natuurcompensatie.

1.7.3 Conclusie

In de toelichting op het ontwerp-bestemmingsplan en in de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken, wordt zorgvuldig onderbouwd dat aan de regels behorend bij een verzoek om wijziging van de ecologische hoofdstructuur voor kleinschalige ingrepen wordt voldaan. Planologisch is dit op een juiste wijze doorvertaald in het bestemmingsplan, dat daarmee voldoet aan de daaraan gestelde regels in de Verordening ruimte 2012.

Met het ontwerpbestemmingsplan en het daaraan gekoppelde compensatieplan, wordt voldaan aan de vereisten voor herbegrenzing van de ehs ten behoeve van een kleinschalige ingreep, als bedoeld in artikl 4.9, lid 2, van de Verordening ruimte 2012.

Hoofdstuk 2 Wijzigingen begrenzingen

2.1 Wijziging ecologische hoofdstructuur

In verband met de realisering van parkeerplaatsen nabij landgoed Mattemburgh zal een deel van de bestaande natuur verdwijnen. Dit is aangeduid als 'Verwijderde ecologische hoofdstructuur'.

Ter compensatie van de natuur die vervalt, wordt er nieuwe natuur aangelegd op een perceel nabij boerderij Lindonk dat nog geen deel uitmaakt van de ehs . De locatie is aangeduid als 'Ecologische hoofdstructuur'.

2.2 Wijziging groenblauwe mantel

Als gevolg van de wijzigingen in de ehs, treden er ook wijzigingen op in de groenblauwe mantel: deze aanduiding is toegekend op de locaties die tot dit wijzigingsbesluit als ehs waren aangewezen en verwijderd van de gronden die nu de aanduiding ecologische hoofdstructuur krijgen. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf '1.3 Wijziging van aangrenzende aanduidingen'.