direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr14kaarten3wb-va01, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijziging aanduidingen

De Verordening ruimte 2014 wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Reservering waterberging

In verband met een verzoek van waterschap Brabantse Delta wordt de begrenzing van de aanduiding 'Reservering waterberging' op diverse plaatsen gewijzigd ten behoeve van actualisatie of correctie.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag nadat zij gepubliceerd is op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 3, reservering waterberging Brabantse Delta