direct naar inhoud van Toelichting
vastgesteld

Toelichting

Hoofdstuk 1 Wijzigingen

1.1 Aanduiding - Reservering waterberging

1.1.1 Beheergebied waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta heeft verzocht om een algehele actualisatie van de reserveringsgebieden waterberging. Sinds de oorspronkelijke vaststelling in 2003 zijn normen voor wateroverlast opgesteld en wettelijk verankerd. Sindsdien zijn veel maatregelen uitgevoerd om wateroverlast te beperken, landelijke klimaatscenario's ontwikkeld en bijgesteld en zijn de oorspronkelijke berekeningsmethoden verbeterd. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat door de opeenstapeling van nieuwe eisen en voortschrijdend inzicht het kaartbeeld aanzienlijk verandert. De ruimtelijke systematiek achter het kaartbeeld is echter hetzelfde gebleven. Op de kaart staan nog steeds alleen die gebieden die van nature gevoelig zijn voor inundatie vanuit het regionale watersysteem bij extreme neerslag, plus de gronden langs de regionale rivieren die buitendijks van de regionale waterkeringen liggen, en dus onbeschermd zijn tegen hoogwater.

In het beheergebied van waterschap Brabantse Delta vindt een algehele actualisatie van de reserveringsgebieden waterberging plaats. Er worden (delen van) gebieden verwijderd en nieuwe gebieden toegevoegd. De voorgestelde reserveringsgebieden waterberging gaan niet “op slot”, maar deze gebieden zijn niet zonder meer geschikt voor kapitaalsintensieve functies. In de watertoets moet afgewogen worden hoe de geschiktheid van het gebied voor het herbergen van water bij extreme neerslag in stand kan blijven.

1.2 Overige aanpassingen Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 3

Op 28 april 2015 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten tot de vaststelling van het ontwerp van de ‘Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 3’. Dit ontwerp is vevolgens ter inzage gelegd en bevatte naast de wijzigingen in de aanduiding reservering waterberging in het beheersgebied vam waterschap Brabantse Delta nog diverse andere actualisaties, zoals in de ecologische hoofdstructuur en het bestaand stedelijk gebied. Bij de vaststelling is het plan om technische redenen gesplitst in 2 aparte plannen die dus hetzelfde ontwerpplan als grondslag hebben.

De aanpassingen voor de reservering waterberging in het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta zijn in een apart plan opgenomen met de naam Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 3, reservering waterberging Brabantse Delta en planidn NL.IMRO.9930.wijzvr14kaarten3wb-va01. Alle andere aanpassingen zijn opgenomen in het plan Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 3 met planidn NL.IMRO.9930.wijzvr14kaarten3-va01.

1.3 Bevoegdheid aanpassing grenzen

In Bijlage 1 Relevante artikelen Verordening ruimte is een overzicht van de relevante artikelen uit de Verordening ruimte 2014 opgenomen.

Daarnaast merken wij hier nog het volgende op over artikel 36.4 lid 2 onder a. Hier is geregeld dat wij de begrenzing van structuren en aanduidingen kunnen wijzigen als er sprake is van kennelijke onjuistheden in de begrenzing.

In situaties waarin zonder meer duidelijk sprake is van een fout in het kaartmateriaal kan zonodig een correctie plaats vinden zonder voorafgaande inspraak. Bij correcties van onjuistheden die niet eenvoudig kenbaar zijn is het uitgangspunt dat deze wel verlopen via een inspraakprocedure. Dan is de fout niet aan de hand van het kaartbeeld in combinatie met topografische ondergrond, luchtfoto en eventueel bestemmingsplan te constateren, maar bijvoorbeeld alleen met wetenschap van achterliggende gegevens of documenten met uitgangspunten voor de begrenzing.

1.4 Raadplegen Verordening ruimte 2014 voor regels

De wijziging heeft alleen betrekking op de begrenzingen van een beperkt aantal aanduidingen in de Verordening ruimte. Daarom dient naast dit wijzigingsbesluit ook altijd de Verordening 2014 te worden geraadpleegd:

 • voor de regels die horen bij de aanduiding reservering waterberging die bij dit besluit op gronden worden gelegd;
 • omdat er nog andere aanduidingen en dus regels op deze locaties van toepassing zijn.

Hoofdstuk 2 Procedure van deze wijzigingsverordening

2.1 Terinzagelegging

Op 28 april 2015 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten tot de vaststelling van het ontwerp van de ‘Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 3’. Dit ontwerp heeft met ingang van 8 mei 2015 gedurende 4 weken ter visie gelegen ten behoeve van het indienen van inspraakreacties. De inspraak stond open voor iedereen.

2.2 Inspraakreacties

Er hebben 35 insprekers gereageerd. De ingekomen reacties hebben op onderdelen geleid tot aanpassing ten opzichte van het ontwerp. Als gevolg van de inspraak zijn onderstaande wijzigingen verwerkt:

 • er zijn 2 aanvullende correcties doorgevoerd in de ehs, nl. verwijdering ivm geldende niet-natuur bestemming ( gemeenten Waalre, Heeze-Leende);
 • er zijn in 5 kernen beperkte toevoegingen aan stedelijk gebied gedaan (gemeenten Bergen op Zoom, Landerd, Someren, Steenbergen, Woudrichem);
 • op 2 plaatsen id de in het ontwerp opgenomen actualisatie naar stedelijk gebied vooralsnog gedeeltelijk teruggedraaid ivm beroepen bij de Raad van State;
 • een in het ontwerp opgenomen aanpassing van beperking veehouderij is gecorrigeerd zodat deze nu wel conform bouwvlak is;
 • bij de actualisering van de aanduiding reservering waterberging in het gebied van waterschap Brabantse Delta is de aanduiding vervallen in stedelijk gebied en het bestand is versimpeld en verbeterd.

Daarnaast zijn er ambtshalve een aantal wijzigingen doorgevoerd die zijn beschreven in de Nota van inspraak inclusief wijzigingen. Een daarvan is de in paragraaf 1.2 toegelichte splitsing in twee aparte plannen bij de vaststelling.

Bijlage(n)

Bijlage 1 Relevante artikelen Verordening ruimte

Hoofdstuk 1 Algemene bevoegdheid wijziging begrenzingen
1.1 36.4 Algemene wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Onverlet het bepaalde in deze verordening kunnen Gedeputeerde Staten de regels van deze verordening wijzigen in het geval dat:
  • a. er sprake is van een kennelijke onvolkomenheid of onduidelijkheid in de tekst, mits dit geen inhoudelijke wijziging ten gevolge heeft;
  • b. er strijdigheid bestaat met een wet, een algemene maatregel van bestuur of anderszins een wettelijke maatregel.
 • 2. Onverlet het bepaalde in deze verordening kunnen Gedeputeerde Staten de begrenzing van de bij of krachtens deze verordening aangewezen gebieden (structuren) en aanduidingen wijzigen in het geval dat:
  • a. er sprake is van kennelijke onjuistheden in de begrenzing;
  • b. er strijdigheid bestaat met een wet, een algemene maatregel van bestuur of anderszins een wettelijke maatregel;
  • c. de begrenzing van een gebied of aanduiding niet (langer) in overeenstemming is met een bestemmingsplan dat overeenkomstig artikel 3.8, derde lid, van de wet is bekendgemaakt;
  • d. dit nodig is vanwege een verzoek tot wijziging van een bepaald gebied of aanduiding op grond van deze verordening.
Hoofdstuk 2 Artikelen met specifieke wijzigingsbevoegdheid
2.1 Aanduiding - Reservering waterberging

14.2 Wijziging van de begrenzing

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de aanduiding 'Reservering waterberging' wijzigen voor zover dit tot een beter resultaat leidt ter bereiking van het beoogde doel waarvoor de 'Reservering waterberging' is aangewezen.
 • 2. Gedeputeerde Staten wijzigen de aanduiding 'Reservering waterberging' in de aanduiding 'Regionale waterberging' indien de inrichting en het beheer als waterbergingsgebied zijn verzekerd op grond van een verplichting van Gedeputeerde Staten.
 • 3. Alvorens Gedeputeerde Staten overgaan tot een wijziging van de begrenzing als bedoeld in het eerste of tweede lid, raadplegen zij het betrokken waterschapsbestuur.
 • 4. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van de aanduiding 'Reservering waterberging' te wijzigen onder voorwaarde dat de Reservering waterberging met de beoogde wijziging ten minste een vergelijkbare functie kan vervullen en mits uit het verzoek blijkt dat de waterbeheerder hiermee instemt.
 • 5. Op een verzoek als bedoeld in het vierde lid is artikel 36.6 (procedure grenswijziging op verzoek) van toepassing.