direct naar inhoud van Toelichting
vastgesteld

Toelichting

Hoofdstuk 1

1.1 Inleiding

De gemeente Maasdonk heeft een ontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling van woningbouw in de kern Geffen in procedure gebracht waarbij een wijziging in het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling is voorzien ten opzichte van het gebied zoals dat is opgenomen in de Verordening ruimte 2014.

Omdat de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan de Verordening in acht moet nemen, zou het op dit moment niet mogelijk zijn het bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk, herziening De Kouwe Noord Bredeweg ong. 13 woningen Geffen ook zo vast te stellen. Dit kan alleen als wij hebben besloten tot herbegrenzing van voornoemd zoekgebied, waarbij de kaart van de Verordening ruimte zodanig is aangepast, dat het bestemmingsplan er niet langer mee in strijd is.

Om aanvaardbare en wenselijke wijzigingen in voornoemd zoekgebied in het kader van een bestemmingsplan mogelijk te maken, bevat de verordening een regeling waarbij wij in een aantal gevallen onder voorwaarden de grenzen van het onderhavige zoekgebied kan worden gewijzigd.

1.2 Beschrijving van het plan

Het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied Maasdonk, herziening De Kouwe Noord/Bredeweg ong. 13 woningen Geffen” voorziet in de realisatie van 12 woningen binnen zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Daarnaast voorziet het plan in de splitsing van een agrarische bedrijfswoning aan de Kouwe Noord 3 in 2 burgerwoningen inclusief de bouw van een derde woning tussen de Kouwe Noord 3/3a en 5. De splitsing van de agrarische bedrijfswoning en de bouw van de woning daarnaast vormen samen met de realisering van de 12 woningen een stedelijke ontwikkeling.

1.3 Bevoegdheid aanpassing grens zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

Artikel 8.3 Verordening ruimte 2014 luidt:

  • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van de aanduiding Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling te wijzigen in geval:
    • a. er sprake is van een beperkte afronding van een stedelijke ontwikkeling die tot een duidelijke verbetering van de stedenbouwkundige of landschappelijke kwaliteit leidt;
    • b. uit een milieueffectrapport, dat op grond van de Wet milieubeheer is opgesteld, blijkt dat daardoor een gunstiger resultaat voor de milieugevolgen wordt bereikt.
  • 2. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid is artikel 36.5 (procedure grenswijziging op verzoek) van toepassing.

1.4 Procedure van deze herbegrenzing

In artikel 36.5 van de Verordening ruimte is een procedure voorzien voor de wijziging van begrenzingen in samenhang met een gemeentelijk plan. Deze strekt ertoe, dat wij kennis kunnen nemen van zienswijzen over de nieuwe grenzen, voordat wij hierover een besluit nemen. Omwille van overzichtelijkheid en ter voorkoming van vertraging in de gemeentelijke besluitvorming is bepaald dat hiervoor gelegenheid wordt geboden tegelijkertijd met de terinzagelegging van het gemeentelijke ontwerp-(bestemmings-)plan.

Het voornemen om een wijziging te vragen van de grens van het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling in de Verordening ruimte ten behoeve van het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied Maasdonk, herziening De Kouwe Noord/Bredeweg ong. 13 woningen Geffen” heeft vanaf 16 december 2013 gedurende vier weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn was het mogelijk te reageren op het aanpassen van de grenzen in de Verordening ruimte.

1.5 Beoordeling

1.5.1 Inhoudelijke beoordeling

De splitsing van de agrarische bedrijfswoning en de bouw van de woning daarnaast worden in samenhang met de realisering van de 12 woningen gezien als een stedelijke ontwikkeling.

De locatie Kouwe Noord 3 en tussen 3/3a en 5 is gelegen buiten zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Hinderlijke agrarische bedrijfsbebouwing wordt vervangen door een nieuwe vrijstaande woning. Daarnaast wordt bijgedragen aan een samenhangende structuur in het overgangsgebied de Kouwe Noord, waarbij de bebouwingsclusters rond de Bredeweg en Bergstraat meer met elkaar in verband worden gebracht en het contrast met het open buitengebied wordt vergroot.

Wij zijn van mening dat met de wijziging van het zoekgebied voor verstedelijking er sprake is van een beperkte afronding van een stedelijke ontwikkeling die tot een duidelijke verbetering van de stedenbouwkundige of landschappelijke kwaliteit leidt conform artikel 8.3 van de Vr.

1.5.2 Reacties

Er zijn geen reacties ingezonden tegen deze wijziging van de begrenzingen in de Verordening ruimte.

1.5.3 Conclusie

Uit het verzoek tot herbegrenzing in het kader van het bestemmingsplan “Buitengebied Maasdonk, herziening De Kouwe Noord/Bredeweg ong. 13 woningen Geffen” en de daaraan ten grondslag liggende onderbouwing blijkt dat aan de regels behorend bij een verzoek om herbegrenzing van het aangegeven gebied wordt voldaan. Ook voor het overige past het plan aan de daaraan gestelde regels binnen de kaders van de Verordening ruimte 2014.

1.6 Raadplegen Verordening ruimte 2014

De wijziging heeft alleen betrekking op de begrenzingen van één aanduiding in de Verordening ruimte. Daarom dient naast dit wijzigingsbesluit ook altijd de Verordening ruimte 2014 te worden geraadpleegd:

  • voor de regels die van toepassing zijn op de gebieden die bij dit besluit zijn aangeduid als zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling;
  • omdat er nog andere aanduidingen en dus regels op dezelfde locatie van toepassing kunnen zijn.